Archives for 

fonduri europene nerambursabile

Fonduri Nerambursabile Ferma Vaci

o autoritate de certificare ( autoritate sau organism public national, regional sau local care certifica situatia cheltuielilor si cererile de plata Inainte de a fi trimise Comisiei). Pentru atingerea obiectivului politicii de coeziune, aceste state au nevoie de ajutor financiar important In vederea solutionarii diverselor probleme structurale si a realizarii potentialului lor de crestere. Cresterea accesului la educatie de calitate prin dezvoltarea infrastructurii educationale si de formare, inclusiv pentru institutii culturale implicate Dezvoltarea infrastructurii pentru a asigura accesul la dezvoltarea si ingrijirea timpurie in toate comunitatile. formarea si perfectionarea initiala si continua personalului didactic, formatorilor, personalului de conducere din educatie prin utilizarea unor mecanisme de fonduri nerambursabile ferma vaci monitorizare si a sistemelor de asigurare a calitatii. In judetul Botosani se mai afla alte 27 de comune care au avut proiecte eligibile, si care sunt pe lista de asteptare. Fondul European de Dezvoltare Regionala ( FEDR) acorda o atentie deosebita caracteristicilor specifice teritoriale. Verifica fisele de program pe site- ul Finantare. ro Domeniul major de interventie 5. 1 – Restaurarea si valorificarea fonduri nerambursabile ferma vaci durabila a patrimoniului cultural si crearea modernizarea infrastructurilor conexe Cerere de proiecte cu depunere continua, pana la epuizarea bugetului. Pentru a fi clasificat ca fermier pentru aceasta masura, solicitantul de sprijin public trebuie sa demonstreze ca veniturile din agricultura reprezinta cel putin 25% din veniturile totale si ca timpul destinat muncii in agricultura reprezinta cel putin 25% din timpul de munca total fectuat. se incadreaza in Axa Prioritara I ? activitati de dezvoltare experimentala ( servicii de dezvoltare industriala). Aceasta structura de coordonare a fost constituita In martie 2004, In cadrul Ministerului Finantelor sub denumirea de Autoritatea de Management pentru Cadrul de Sprijin Comunitar ( AMCSC) In baza Hotararii de Guvern nr. Banca Europeana de Investitii ( alocare de 75 milioane euro). Cresterea competitivitatii sectoarelor agricol si forestier. Proiectul cu numele de ? Mai multa securitate fonduri europene nerambursabile si siguranta la locul de munca in compania noastra? in valoare de 170. 000 euro are ca obiective cresterea cunostintelor si deprinderilor in domeniul sanatatii si secutitatii la locul de munca. Punctarea acestui criteriu se va face numai daca acest lucru este prezentat si demonstrat in fonduri ue documentele anexate ( adeverinta de la ANIF sau alt detinator de infrastructura primara). Axa prioritara 5 ? Promovarea masurilor active de ocupare?, Domeniul major de interventie 5. 1 ? Dezvoltarea si implementarea masurilor active de ocupare?, contract nr. Aceasta structura de coordonare a fost constituita In martie 2004, In cadrul Ministerului Finantelor sub denumirea de Autoritatea de Management pentru Cadrul de Sprijin Comunitar ( AMCSC) In baza Hotararii de Guvern nr. Acopera zonele NUTS nivel III ( nivel- judet) sau mai mici, inclusiv zone cu schimbari socio- economice In sectoarele industrial si de servicii, zone rurale In declin, zone urbane In dificultate si zone dependente de pescuit. Persoana fizica. Initiativele emblematice propun actiuni concrete ce vor fi implementate la nivel european si national de catre Comisie si statele membre.

Fonduri Europene Masuri Deschise

Toate aspectele care nu sunt fonduri ue detaliate in actualele orientari metodologice, vor fi clarificate ulterior, sub forma unor Fise, ce se vor constitui in Anexe la Orientarile metodologice. Este Insa de mentionat ca, desi CSNR preia si sintetizeaza elementele principale incluse In Analiza si Strategia PND, acestea sunt reorganizate In functie de cele 3 Prioritati si cele 11 Directii de fonduri europene masuri deschise actiune ( Guidelines) din Orientarile Strategice Comunitare, reflectand astfel Incadrarea CSNR In principiile europene ale Politicii de Coeziune. regandit, pentru a putea indeplini toate cerintele Uniunii Europene. Nota*. ce pot face ca sa imi iasa si mie bani din agricultura acum cand nu imi mai dau astia banii din motorina si nici subventiile??. D? tente Consultants ( Paris). Totusi experienta ne spune ca e mult mai rentabil un bussines in cadrul domeniului productiv din punct de vedere financiar si al riscurilor. Proiecte de irigatii in zonele cu incidenta crescuta a secetei Indicele de ariditate. A doua sansa in educatie ( strategice). o 10% – pentru investiNiile realizate de agricultorii din zonele montane cu handicap natural, in zone cu handicap natural i in arii naturale protejate incadrate in fonduri europene masuri deschise reNeaua Natura 2000 ( conform Regulamentului CE nr. 1698 2005, art. Sprijinirea dezvoltarii durabile a oraselor ? SC Ferom Training SRL, Bucuresti Partener. Axa prioritara 3: Tehnologia informatiei si comunicatiilor pentru sectoarele privat si public Domeniul major de interventie 3. 1 – Sustinerea utilizarii tehnologiei informatiei Operatiunea 1: Sprijinirea accesului la broadband si la serviciile conexe Proiectele se depun in perioada 20 decembrie 2010- 29 iulie 2011. Programele de mici dimensiuni vor fi scutite de o reexaminare a Comisiei. 346 2004 cu modificarile si completarile ulterioare, care este armonizata cu legislatia comunitara in vigoare. Imbunatatirea infrastructurii sociale Verifica fisele de program pe site- ul Finantare. ro Domeniul major de interventie 3. 1 – Reabilitarea, modernizarea si echiparea infrastructurii serviciilor de sanatate Cerere de proiecte cu depunere continua, pana la epuizarea bugetului. Beneficiarii sunt persoane fizice sau juridice din Romania care aplica. 121 ? Modernizarea exploataNiilor agricole”. Afaceri cu aur si diamante finantate cu fonduri structurale. d) lista producatorilor agricoli carora le presteaza servicii de . colectare a cadavrelor fonduri europene agricultura de animale, in anul pentru care se solicita decontarea ajutorului de stat. In domeniu de productie produse. Avand in vedere ca prin PNDR nu pot fi finantate acelasi tip de investitii prin mai multe masuri, nu este posibila finantarea investitiei pentru infiintarea unei plantatii de salcie precum si investitia in utilaje de brichetat pentru obtinerea peletilor prin Schema de Ajutor de stat N 578 2009. Activitatile proiectului se vor derula pe o perioada de 30 de luni, cu finalizare la 30 noiembrie 2012, in regiunile de fonduri europene nerambursabile dezvoltare Centru, Nord- Vest si Vest, judetele Sibiu, Alba, Bihor, Timis. Beneficiari eligibili. Rapoartele de selectie pentru proiectele depuse in Sesiunea de cereri de proiecte derulata in perioada 16 noiembrie ? tehnologic si de personal cu expertiza avansata si pentru a permite dezvoltarea de produse si servicii CDI in sectoarele economice cu potential de crestere. In consecinta, valoarea maxima a finantarii acordate va fi de 100% din cheltuielile eligibile ale proiectului, nu mai mult de 200. 000 de euro. Finantare programe de sanatate si mediu. 2) Calitatea de microintreprindere apartinand intreprinzatorului debutant se obtine la data inmatricularii la oficiul registrului comertului in a carui raza teritoriala se afla sediul sau social, cu indeplinirea conditiilor prevazute la alin. Secretariatul Comitetului de evaluare este asigurat de managerul axei POST din cadrul AMPOST. Orice prejudiciu adus unui tert este in intregime in responsabilitatea beneficiarului, APDRP fiind degrevata de aceasta in cazul in care culpa este a beneficiarului.

Fonduri Nerambursabile Afacere Noua

Cu venituri bugetare sub estimari si fara sprijin din partea autoritatilor c. ntrale, primariile din tara au cautat salvarea in atragerea de fonduri europene. transport, mediu, energie, educatie, sanatate, turism, cercetare- dezvoltare, cooperare teritoriala. Integrare pe piata muncii ( strategice). nivelul scazut de pregatire, lipsa oportunitatilor de angajare, dificultati de conciliere a vietii familiale si profesionale, lipsa infrastructurilor de ajutorare a familiei si persoanelor dependente de aceasta si mentinerea stereotipurilor si rolurilor de gen care reprezinta un obstacol in asigurarea diversificarii profesionale necesara eliminarii fenomenului fonduri nerambursabile afacere noua de segregare orizontala si verticala pe piata muncii. 2. 1. 1. cresterea utilizarii instrumentelor de e- Guvernare ( inclusiv formarea functionarilor publici) Obiectivul POAT 2014- 2020 este de a asigura sprijinul necesar implementarii eficiente si transparente a fondurilor ESI alocate Rom? niei in cadrul Politicii de Coeziune a UE, precum si pregatirii urmatoarei perioade de programare. Prioritatile CSNR au fonduri agricultura fost formulate ca raspuns strategic al Guvernului la problemele economice actuale si In vederea crearii oportunitatilor pe care Romania si le doreste. AXA PRIORITARA 2 Corelarea invatarii pe tot parcursul vietii cu piata muncii. Programul Operational Regional 2007 – 2013 ( REGIO) este unul dintre programele operationale romanesti agreate cu Uniunea Europeana si un instrument foarte important pentru implementarea strategiei nationale si a politicilor de dezvoltare regionala. Asistenta Tehnica Domeniul major de interventie 5. 1 – Sprijin pentru managementul, implementarea, monitorizarea si controlul POS CCE Operatiunea a). Cotele de finantare se calculeaza ca procent din costurile eligibile ale proiectului, pe categorii de activitati si in functie de tipul intreprinderii ( mare, mijlocie, mica). In ceea ce priveste managementul financiar si controlul, Ministerul Economiei si Finantelor a fost desemnat sa Indeplineasca rolul de Autoritate de Certificare pentru fonduri nerambursabile afacere noua toate Programele Operationale. In a doua zi ne vom axa pe. 1) si sa o depuna individual sau prin reprezentant legal imputernicit delegat, . inainte de prestarea serviciilor de colectare a cadavrelor de animale pentru care se solicita ajutor de stat, la centrul judetean al Agentiei de Plati si Interventie pentru Agricultura, respectiv al municipiului Bucuresti pe raza fonduri ue caruia isi desfasoara activitatea producatorul agricol, in termen de 30 de zile de la data intrarii in vigoare a hotararii Guvernului care aproba plafonul anual total pentru schema de ajutor de stat. Acest ? merg bine? ar trebui apreciat doar la momentul la care avem macar indicatori ai impactului utilizarii acestor fonduri la nivelul economiei reale. Studiul de fezabilitate aprobat cel putin in Consiliul fonduri europene nerambursabile tehnico- economic al beneficiarului, Analiza cost- beneficiu realizata conform prevederilor din Ghidul Comisiei Europene (), Ajutorul de stat ( acolo unde este cazul) sa fie notificat oficial, Calendarul de implementare a proiectului. Termenul de depunere a cererilor de finantare pentru regiunile de dezvoltare NordVest, Centru, Vest, Sud- Vest Oltenia, Sud- Est a expirat. februarie- martie 2011 Domeniu major de interventie 3 – Acces si participare la formare profesionala continua
” Calificarea – o sansa pentru viitor!” – data lansare estimativa.

Masterat Fonduri Europene Bucuresti

Universitate pentru viitor ( strategice). 22/ 2005, aprobata prin Legea nr. Modificarea modelului standard ( eliminarea, renumerotarea secNiunilor, anexarea documentelor suport in alta ordine decat cea specificata etc. Termenul de depunere a cererilor de finantare pentru regiunile de dezvoltare NordVest, Centru, Vest, Sud- fonduri europene nerambursabile Vest Oltenia, Sud- Est a expirat. Obiectivele specifice ale masurii se refera la. Pentru cercetarea industriala si dezvoltarea experimentala se va acorda un bonus de 10% pentru intreprinderile mijlocii si de 20% pentru intreprinderile mici la intensitatile mentionate mai sus. Activitatile proiectului se vor derula pe o perioada de 30 de luni, cu finalizare la 30 noiembrie 2012, in regiunile de dezvoltare Centru, Nord- Vest si Vest, judetele Sibiu, Alba, Bihor, Timis. IMPORTANT! intermedieri financiare si asigurari. IMM definite conform Legii nr. Beneficiari Schema de ajutor se adreseaza producatorilor agricoli, persoane juridice si sau persoane fizice autorizate, intreprinderi individuale sau intreprinderi familiale . Functie de experienta anterioara a solicitantului, activitatea de stabilire si obtinere a anexelor poate fi desfasurata in paralel cu activitatea de redactare a diferitelor componente ale proiectului. In data de 23. 05. 2011 OI IMM a lansat aceasta linii pentru investitii in interprinderile mici si mijlocii, cu un buget total de 425 mil. organizata pe perioada anului 2011. etc. ce se intampla daca fie se fura arbustii, fie nu se prind?. 1. 5. Sunt in discutii pentru o suprafata de teren de circa 8 hectare, in Oltenia, la circa 600 m distanta de casa parinteasca a masterat fonduri europene bucuresti socrului meu. Cu acest mecanism solicitantii de fonduri europene isi pot sustine partea de cofinantare. Alocarea financiara Alocarea financiara pentru acest apel de proiecte este de 425 milioane lei . Rezultatele scontate ale punerii in aplicare a planului CCT- T au in vedere. Disparitatile dintre mediul urban si cel rural sunt de asemenea mari si In continua crestere. nr. Imbunatatirea conditiilor de munca si de securitate ale lucratorilor din acvacultura. Fiecare stat membru decide asupra detaliilor legate de repartizarea creditelor pe regiuni, tinand cont de eligibilitatea pe criterii geografice. Investitii in apicultura, cu exceptia celor realizate prin Programul National Apicol. CINE poate obtine finantare:
- intreprinderi mici si mijlocii. subventionarea a maximum 70% din rata dobanzii aferente creditului pe care un IMM doreste sa il acceseze, dar nu mai mult de 6, 5% pe an. Consiliul European si formatiunile sectoriale ale Consiliului UE ofera impulsurile necesare atingerii obiectivelor strategiei si vor evalua atent, alaturi de Comisia Europeana si in cadrul Semestrului European ( calendarul de implementare si monitorizare al strategiei), progresele inregistrate la nivel european si national. desfasurate in colaborare cu o colectivitate locala ( autoritati locale si consilii judetene) pe un teritoriu- tinta specific fonduri europene care favorizeaza dezvoltarea teritoriala si participarea cetatenilor. SCS ( fonduri europene nerambursabile infiintata in baza Legii nr. eliminarea riscului de contact pentru utilizatorii de terenuri invecinati si Reducerea fluxului de crom hexavalent din sol catre apa subterana. 1. 5 Programe doctorale si post- masterat fonduri europene bucuresti doctorale in sprijinul cercetarii. Acest fenomen este si mai pregnant atunci cand se compara nivelul de dezvoltare al regiunii Bucuresti? Ilfov cu restul tarii. si a vizat urmatoarele obiective.

Fonduri Europene Scoala Privata

promovarea tehnologiilor si echipamentelor pentru comercializarea produselor din peste prin imbunatatirea calitatii, sigurantei si trasabilitatii. reducerea slabiciunilor sectorelor industriale existente, care utilizeaza tehnologii invechite, care afecteaza mediul si consumatoare excesiv de energie;
- diversificarea bazei de productie a tarii si minimalizarii riscurilor datorate excesivei dependente de anumite sectoare;
- stabilirea legaturii intre activitatile de C& D si aplicarea lor in industrie si promovarea sectoarelor inovative care se bazeaza pe activitatea de cercetare;
- intarirea utilizarii tehnologiilor TIC ; Aceasta va presupune un set de actiuni fonduri europene scoala privata articulate si concertate in investitii de capital, cercetare si dezvoltare si asigurarea de diferite tipuri de servicii atat pentru sectoarele traditionale ( in special cu valoare adaugata scazuta) si in cele fonduri europene scoala privata cu valoare adaugata crescuta. Codul european de conduita privind parteneriatul). Dezvoltarea capacitatii administrative, elaborarea si actualizarea procedurilor structurilor implicate In gestionarea instrumentelor fonduri ue structurale. subventionarea a maximum 70% din rata dobanzii aferente creditului pe care un IMM doreste sa il acceseze, dar nu mai mult de 6, 5% pe an. Proiectul propune imbunatatirea vizibilitatii zonei depresionare Horezu pentru fonduri europene nerambursabile a se putea desfasura. I. Domeniul major de interventie 2. 2 – Investitii pentru infrastructura de CDI Operatiunea 1. Proiectul are o valoare de 3, 5 milioane de euro si se va aloca in special copiilor din comuna Dumesti. Acest material promotional se distribuie gratuit. Certificatul de atestare fiscala emis in conformitate cu prevederile Ordinului comun, al ministrului administratiei si internelor si ministrului finantelor publice nr. 2052 bis 1528 2006 privind aprobarea unor formulare tipizate pentru stabilirea, constatarea, controlul, incasarea si urmarirea impozitelor si taxelor locale, precum si a altor venituri ale bugetelor locale. construirea unui depozit conform si a 36120 de unitati de compostare individuala in gospodarii. Fondurile europene nu mai sunt de mult o noutate pentru organizatiile in plina dezvoltare. Sprijin pentru zone defavorizate ? altele decat zona montana. CIAP este forul institutional prin care se coordoneaza cadrul partenerial la nivel national. In fonduri europene nerambursabile concluzie avem o linie de finantare total ineficienta, tradusa cuvant cu cuvant dupa ghidurile din alte tari, unde asemenea investitii isi au rostul. lungimea totala a drumurilor propuse prin proiect Scorul obtinut aplicand formula de mai sus, se va calcula cu doua zecimale. Lungimea drumurilor publice de pe care se preia traficul agricol nu poate depasi 150% din lungimea rutei alternative. Planul National Strategic pentru perioada 2007- 2013 este conform cu Politica Comuna de Pescuit si cu politica de guvernare a Rom? niei pentru dezvoltarea acestui sector. Masurii 112 ? Instalarea tinerilor fermieri? din cadrul PNDR. infrastructura mare de transport si mediu. tips & tricks pentru proiecte de succes. Bani nu am, sa imi permit sa ma adresez unuia ca dumneavoastra. Persoanele fizice pot desfaura activitaNi economice i se pot inregistra i autoriza in conformitate cu prevederile OrdonanNei de UrgenNa a Guvernului nr. Achizitia de servicii de consultanta si instruire specializata strict? Se va incuraja participarea sporita a partenerilor sociali si a societatii civile la punerea in aplicare a activitatilor FSE, in special participarea organizatiilor neguvernamentale ( ONG- uri), prin consolidarea capacitatii, promovarea unor strategii de dezvoltare locala conduse de comunitate si simplificarea sistemului de punere in aplicare ( a se vedea, de asemenea.

Fonduri Nerambursabile Gradinite

Din comunicatul transmis de Comisia Europeana se fonduri europene nerambursabile pare ca s- au gasit mai multe nereguli in urmatoarele proiecte. 2. In cazul terenurilor, cladirilor si echipamentelor, valoarea este certificata de un evaluator independent autorizat. Conceptul care sta la baza acestei abordari este acela fonduri nerambursabile gradinite ca prin fragmentarea procesului in etape mici se simplifica rezolvarea sarcinii. Un singur membru al familiei poate obNine sprijinul pentru aceeai exploataNie agricola ( gospodarie familiala) Pentru a putea primi sprijin in cadrul Masurii 141, solicitantul va trebui sa intocmeasca un Plan de afaceri pentru o perioada de cinci ani. construirea fonduri nerambursabile gradinite si sau modernizarea cladirilor utilizate pentru productia agricola la nivel de ferma, incluzandu- le si pe cele pentru protectia mediului. si care pentru realizarea proiectelor eligibile din axa prioritara 3 efectueaza cheltuieli care includ si taxa pe valoarea adaugata, taxa pe care nu o pot recupera, se impune decontarea acesteia din bugetul de stat, prin bugetul MADR?, se arata in nota de fundamentare. Actiunile vor sprijini dezvoltarea regiunilor prin crearea conditiilor necesare stimularii cresterii economice a regiunilor mai putin dezvoltate, precum si restructurarea zonelor rurale si urbane. Initiative in sprijinul dezvoltarii parteneriatelor in afaceri. O parte dintr- un angajament bugetar este deblocata automat de catre Comisie In cazul In care aceasta nu a fost utilizata sau nu s- a primit nicio cerere de plata la sfarsitul celui de- al doilea an de la angajamentul bugetar ( n+ 2). si realizare de website- uri, in cadrul masurii 311. Programul Operational Regional ( POR) este un program care implementeaza elemente importante ale Strategiei Nationale de Dezvoltare Regionala a Planului National de Dezvoltare ( PND), contribuind, alaturi de celelalte Programe Operationale Sectoriale ( POS), la fonduri europene pentru tineri realizarea obiectivului general al Strategiei National- Regionale, anume diminuarea disparitatilor intre Regiunile de Dezvoltare ale Romaniei. Organismul Intermediar pentru Energie din Cadrul POSCCE a publicat spre consultare Ghidul Solicitantului pentru masura 411 ? Sprijinirea investitiilor in instalatii si echipamente pentru intreprinderi din industrie, care sa conduca la economii de energie, in scopul imbunatatirii eficientei energetice?. Ce parere aveti? Programul Operational Regional are cel mai mare grad de absortie. incepand cu anul 2011 pentru beneficiarii masurii 141 care ii propun sa realizeze investiNii prin masura 121, a fost aprobata o alocarea financiara distincta din masura 121 – Modernizarea exploataNiilor agricole. extinderea capacitatii de productie. i animale ( materie prima) pentru consum uman i hrana animalelo Beneficiarii eligibili pentru sprijinul nerambursabil acordat prin Masura 141 sunt persoanele fizice in varsta de pana la 62 de ani ( neimpliniNi la data depunerii Cererii de finanNare), care desfaoara activitaNi economice, in principal activitaNi agricole i a caror exploataNie agricola.

Fonduri Nerambursabile Gal

Acvacultura, pescuitul in apele interioare, procesarea si marketingul produselor obtinute din pescuit si acvacultura. Asistenta tehnica Programul National pentru Dezvoltare Rurala Programul National pentru Dezvoltare Rurala PNDR AXA 1. Economie sociala si solidaritate? ( granturi). Ma gandesc la o cisterna de ingropat in pamant. Alocarea financiara Contributia publica aferenta Masurii 141 este de. Masura 221 ? Prima impadurire a terenurilor agricole? destinata tuturor posesorilor de terenuri ce nu pot fi cultivate in momentul de fata in zone de campie, deal si munte. Proiecte pentru cai de acces ce deservesc o suprafata agricola cat mai mare. Programul Operational Regional 2007- 2013 Axa prioritara 4 ? Sprijinirea dezvoltarii mediului de afaceri regional si local” Domeniul de interventie 4. 3. Conditii pentru acordarea sprijinului. In contextul actual, aceasta presupune acordarea unei ponderi crescute modurilor cu o mai mare eficienta energetica precum transportul feroviar si transportul naval in cadrul evaluarii generale a proiectelor si programelor. Operatiunea 2. Contributia fondurilor fonduri nerambursabile gal europene la integrarea populatiei Roma. Un singur membru al familiei poate obNine sprijinul pentru aceea i exploataNie agricola ( gospodarie familiala) Pentru a putea primi sprijin in cadrul Masurii 141, solicitantul va trebui sa intocmeasca un Plan de afaceri pentru o perioada de cinci ani. ca acordul fonduri cu FMI, Comisia Europeana si Banca Mondiala a fost extrem de benefic pentru Romania. in situaNia in care Planul de afaceri din cadrul masurii 141 fonduri europene nerambursabile va cuprinde realizarea de investiNii prin masura 121, beneficiarul masurii 141, va completa  i depune dosarul fonduri nerambursabile gal Cererii de finanNare pentru masura 121 la Oficiul JudeNean de PlaNi pentru Dezvoltare Rurala  i Pescuit de care aparNine. valoarea totala eligibila a proiectului de 1. 250. 000 Euro. Datorita acestui principiu, Fondul European de Dezvoltare Regionala ( FEDR) si Fondul Social European ( FSE) pot sa finanteze, fiecare, In mod complementar si limitat, actiunile care tin de aria de interventie a celuilalt fond ( In limita a 10% din creditele alocate de Comunitate fiecarei axe prioritare a unui program operational). 60% – contribuNie privata. la care infrastructura primara de irigatii are un proiect de modernizare sau la care sistemul de irigatii din aval are un proiect de modernizare. Analiza socio- economica ? Decizia de realocare are la baza situatia DMI 4. 2 ? Reabilitarea siturilor industriale poluate si neutilizate si pregatirea pentru noi activitati?, pentru care au fost depuse doar 3 proiecte ( in regiunea Vest si in Regiunea Centru), cu o valoare solicitata a finantarii nerambursabile de 16, 18 mil. Masura 121 – Modernizarea exploatatiilor agricole – data lansare estimativa. Prin urmare, se solicita ca statele membre sainstituie, p? na la sf? rsitul anului 2014, sisteme care sa permita beneficiarilor sa transmita fonduri romania toate informatiile pe cale electronica. Cheltuielile din cadrul schemelor de ajutor de stat sunt eligibile in conformitate cu prevederile art. Mediu si schimbari climatice. Masura 125 ? Imbunatatirea si dezvoltarea infrastructurii legate de dezvoltarea si adaptarea agriculturii si silviculturii?. 4. 3. 1. 2 Functionarea Grupului de Actiune Locala, dobandirea de competente si animarea teritoriului. Ca stat membru al UE, Romania beneficiaza de fonduri pentru modernizarea administratiei si institutiilor publice, pentru reabilitarea drumurilor, restaurarea monumentelor istorice sau constructia unor obiective turistice. Modernizarea si dezvoltarea infrastructurii nationale de transport in afara axelor prioritare TEN- T in scopul crearii unui sistem national de transport durabil 2. 1 Drumuri nationale 2. 2 Cai ferate si servicii 2. 3 Porturi fluviale si maritime 2. 4 Infrastructura aeroportuara AXA PRIORITARA 3 ?

Fonduri Europene Masura 141 Aprobate

Ferma de semi – subzistenNa se afla in zona defavorizata Este situata in. 1 membru din cadrul directiei de specialitate din cadrul MT,. Se pune un accent sporit pe combaterea somajului in r? ndul tinerilor, pe promovarea imbatr? fonduri europene masura 141 aprobate nirii active si sanatoase, precum si pe fonduri ue sprijinirea grupurilor celor mai defavorizate si a comunitatilor marginalizate, cum sunt romii. Ordinea in care vi se cere sa va prezentati proiectul va poate conduce adesea pe o pista falsa. 3, 33 de miliarde de lei ( 808, 5 milioane de euro) in cadrul POR, 2, 67 miliarde de lei ( 648, 5 milioane de euro) pentru proiectele de resurse umane si 1, 4 miliarde de lei ( 338 de milioane de euro) pentru POS CCE. Se poate depune cerere de finantare si pe persoana fizica neautorizata, in cazul in care proiectul este aprobat in termen de 30 de zile trebuie sa- si infiinteze o firma. Cele doua tinte vor actiuna sinergic atata timp cat intreprinderile mari sunt unul din principalii actori in ceea ce priveste tehnologia si procesul de transfer tehnologic are un mare potential printre IMM- urile din Romania. Ajutor de stat pentru producatorii agricoli din sectorul cresterii animalelor, in vederea colectarii cadavrelor de animale
. 13. Iata, pe scurt, ceea ce cred ca ar putea sa faca de fapt Guvernul pentru sprijinirea reala a antreprenoriatului romanesc, lucruri pe care le poate realiza cu adevarat. Acest Catalog fonduri europene nerambursabile se actualizeaza anual de autoritatile competente si este posibil ca soiul mentionat sa fie introdus in viitor. Activitatea firmei se bazeaza pe amestecuri de condimente si ingrdiente folosite in industria carnii, laptelui si a panificatiei. Acte necesare. La polul opus se afla Programul Operational Sectorial Transport ( POS T), care a avut si cel mai mic grad de absorbtie, de numai 2, 59%, in cadrul acestuia fiind depuse doar 80 de proiecte, din care 41 au primit decizie de finantare. 1 membru din cadrul DGIAC – MT,. 1. 2. 3. din municipiul Satu Mare va fi modernizata din bani europeni, in urma unui proiect initiat de primariei. 2. 4 Infrastructura aeroportuara. Cheltuieli eligibile Investitii corporale ( constructia, modernizarea, extinderea cladirilor in scop productiv ? pentru efectuarea activitatii vizate de proiect precum si constructia de cladiri pentru marketingul produselor proprii. costurile generate de studiul de fezabilitate sau . consultanta din fonduri proprii, pe care administratiilor locale nu le au?, considera Diana Gradinaru, director general al firmei de consultanta Hermes Finance. Zonele cu handicapuri geografice sau naturale ( regiunile insulare, zonele muntoase sau zonele cu densitate mica a populatiei) beneficiaza de un tratament privilegiat. Bani pentru sanatatea si siguranta salariatilor ( schema de ajutor de minimis). In cazul in care proiectul prevede investitii in structura de primire turistica si in activitati recreationale, iar aceste activitati se regasesc in criteriile suplimentare aferente structurii de primire turistice, toate cheltuielile vor fi decontate din anvelopa financiara a componentei a), iar proiectul nu va fi considerat un proiect integrat. Impreuna cu Masura 123, doar pentru anul 2008, au fost disponibile doua Scheme de ajutor de stat, XS13 2008 si XS28 2008 avand ca domeniu de activitate industria alimentara si respectiv, industria forestiera. 3) pe teren intentionez sa dezvolt o livada, in principal prun, dar si ceva par si visin. Suma alocata pentru finantarea acestor proiecte a fost de 358, 14 milioane de lei. Bunurile achizitionate prin FEADR prin codurile 7722, 7729, 7731, 7732, 7733, 7739 nu pot fi date in leasing, fiind fonduri europene masura 141 aprobate permise doar inchirierile. Recent m- a intrebat cineva care detine o afacere cu aur si diamente daca poate accesa fonduri structurale. Exemple de proiecte din fonduri europene nerambursabile in agricultura. Rapoartele de selectie pentru proiectele depuse in Sesiunea de cereri de proiecte derulata in perioada 16 noiembrie ? 11 decembrie 2009 pentru Masura fonduri structurale 313 ? ? Incurajarea activitatilor turistice? sunt urmatoarele.

Fonduri Europene Pentru Cultivarea Vitei De Vie

Raspunsurile sunt variate si complexe, intrucat, spun specialistii in domeniu, avem de a face cu un mix de probleme. Operatiunea 112 ? Sprijin pentru implementarea standardelor? Guvernul a aprobat ordonanta de urgenta pentru sprijinirea intreprinderilor mici si mijlocii denumit Programul Mihail Kogalniceanu. Pentru proiectele mixte, conditiile minime pentru depunere spre finantare din POS Transport vor fi cele aferente actvitatii cu ponderea cea mai fonduri mare in valoarea proiectului ( Ex. 79- 98, ca pentru aplicarea prevederilor Capitolului 6. 2 Evaluarea proiectelor din Ghidul Solicitantului – CondiTii Generale privind documentele fiscale, sunt necesare urmatoarele*: Certificatul de atestare fiscala emis in conformitate cu prevederile Ordinului ministrului finantelor publice nr. 673 2009 pentru modificarea Ordinului ministrului finantelor publice nr. 752 2006 privind aprobarea procedurii de eliberare a certificatului de atestare fiscala pentru persoane juridice si fizice, a certificatului de obligatii bugetare, fonduri europene pentru cultivarea vitei de vie precum si a modelului si continutului acestora. Sprijinirea accesului la internet si la serviciile conexe? in valoare totala de aproximativ 400. 000 de euro. Din punct de vedere al conditiilor, ambele sunt finantate in acelasi mod si pot indeplini cumulativ orice conditii. Unitatea de productie a fost construita pe un teren in sufrafata de 50. 000 de metri patrati. Altfel spus, articularea unei perspective de convergenta pe termen mediu si lung trebuie sa aiba in vedere dezvoltarea unei economii bazate pe cunoastere. Interviu cu Dacian Ciolos. stabilirea mecanismelor pentru eliminarea obstacolelor administrative si legislative care impiedica implementarea fara probleme si la timp a proiectelor. Cabinete medicale. granturi). fonduri europene pentru cultivarea vitei de vie Conditiile pentru accesarea acestui program sunt. Ilinca POPOVICI ? valorificarea sectorului productiv bazata pe extindere si modernizare, prin achizitionarea de tehnologii si echipamente noi, licente si know- how. Sprijin pentru IMM- uri pentru realizarea retelelor broadband si a punctelor de acces public la internet in banda larga ( PAPI) in zonele de esec al pietei ( zone rurale si mici urbane defavorizate din punct de vedere fonduri europene nerambursabile al accesului) – verifica data lansarii pe site- ul Finantare. ro Operatiunea 4. Construirea si sau modernizarea infrastructurii rutiere interne sau de acces din domeniul agricol, inclusiv utilitati si racorduri identificate ca necesare prin Studiul de Fezabilitate sau Memoriul Justificativ. In acesta situatie beneficiarul nu este scutit de plata integrala a sumelor primite ca finantare nerambursabila pana la data rezilierii. Intreprind masurile necesare in caz de frauda, iregularitati sau corectii financiare, conform celor stabilite cu Autoritatea de Management. In cadrul pensiunilor agroturistice trebuie sa se desfasoare cel fonduri europene agricultura putin o activitate legata de agricultura, cresterea animalelor, cultivarea a diferite tipuri de plante, livezi de pomi fructiferi, etc. Dezvoltarea si folosirea mai eficienta a capitalului uman din Fonduri Europene Strategia urmareste sprijinirea sistemului de invatamant si formare profesionala pentru oferirea unei educatii flexibile si de buna calitate, sprijinirea cresterii accesului la educatie, dar si asigurarea faptului ca educatia si formarea profesionala furnizeaza cunostintele si aptitudinile necesare pentru o economie moderna si in plina dezvoltare. Contributia publica alocata pentru Axa proritara nr.

Fonduri Europene Nerambursabile 2014 Masura 121

verifica data lansarii pe site- ul Finantare. ro Masura 3. 3 – Porturi de pescuit, puncte de debarcare si adaposturi. domeniul de productie. Promovarea dezvoltarii teritoriale echilibrate ? scopul este stoparea si, eventual, inversarea tendintei fonduri ue de accentuare a disparitatilor de fonduri europene nerambursabile 2014 masura 121 dezvoltare prin sprijinirea si promovarea unei dezvoltari economice si sociale echilibrate a Regiunilor. Fondul European de Dezvoltare Regionala ( FEDR) acorda o atentie deosebita caracteristicilor specifice teritoriale. La data de 27 aprilie 2010, Comisia Europeana a fonduri europene nerambursabile 2014 masura 121 publicat un set de recomandari const? nd in 10 orientari integrate pentru Strategia Europa 2020, din care 6 orientari integrate pentru politica economica si, respectiv, 4 privind ocuparea fortei de munca. Cum sa realizezi o cerere de finantare si un studiu de fezabilitate. Tipul solicitantului eligibil. 313 ? incurajarea activitaNilor turistice” Nota. 4. 1. 3. Orientarile metodologice descriu principalele elemente ale diverselor tipuri de documente programatice care urmeaza a fi elaborate, precum si etapele procesului de programare. Dupa aprobarea notei de respingere de catre coordonatorul AMPOST, aceasta va fi transmisa solicitantului. Sprijin pentru crearea si dezvoltarea de micro- intreprinderi. Potrivit unor surse diplomatice, decizia Comisiei Europene de a extinde perioada de contractare a fost luata ca urmare a unui amplu efort diplomatic si politic al . autoritatilor romane, inclusiv presedintele Traian Basescu facand un apel direct catre Jose Manuel Barroso in fonduri europene nerambursabile acest sens in marja Consiliul European din decembrie. Daca proiectul vizeaza doua sau mai multe sectoare prioritare, se va acorda punctajul aferent sectorului cu pondere valorica mai mare in cadrul proiectului. Axa prioritara 5 ? Promovarea masurilor active de ocupare?, Domeniul major de interventie 5. 1 ? Dezvoltarea si implementarea masurilor active de ocupare?, contract nr. Pe toata durata contractului, toate criteriile de eligibilitate si selectie asumate in cererea de finantare vor trebui respectate. Romania va putea finaliza si punerea la punct a sistemului VIS ( Visa Information System). 3. 2 Imbunatatirea sigurantei traficului pe toate modurile de transport. Masura 121 – Modernizarea exploatatiilor agricole – data lansare estimativa. Incurajarea si cresterea participarii la invatarea pe tot parcursul vietii, imbunatatirea competentelor fortei de munca precum si a relevantei si calitatii sistemelor fonduri europene agricultura de educatie si formare profesionala pentru piata fortei de munca Implementarea strategiei de invatare pe tot parcursul vietii, in colaborare cu partenerii sociali, prin programe flexibile. Societate in nume colectiv ? a) este societate comerciala cu raspundere limitata, care functioneaza pe durata nedeterminata, in conditiile prevazute de Legea nr.