Archives for 

fonduri europene pentru tineri

Proiecte Fonduri Europene Sibiu

Proiectele pot fi finantate pe una din urmatoarele teme. Pentru a demonstra ca practica in principal activitati agricole, solicitantul trebuie sa faca dovada ca veniturile din activitatile agricole reprezinta cel putin 50% din total venituri din exploatare. CINE poate obtine finantare:
- scoli, universitati, centre de cercetare. anexele cuprinzand proiectele de asistenta tehnica pe anul N, documentatia de atribuire ( conform pragurilor din OUG nr. 34 2006 cu modificarile si completarile ulterioare) Fondurle Europene, sunt instrumentele financiare prin care UE actioneaza pentru eliminarea diferentelor economice intre regiuni, in scopul realizarii coeziunii economice si sociale. 476. 077. 390 Euro, din care. 3. 1 Reabilitarea sistemelor urbane de incalzire in zonele fierbinti ( hot- spot). De asemenea, FSE ar putea fi folosit pentru garantarea imprumuturilor luate de organismele statelor membre in vederea finantarii unor masuri care se inscriu in domeniul sau de interventie. 2. 2. investitii ( publice si proiecte fonduri europene sibiu private) in cercetare si dezvoltare de 3% din PIB- ul UE. curatarea amplasamentelor. Ajutor pentru mame si femei din fonduri europene nerambursabile. Directia de Asistenta Comunitara Iasi va oferi subventii sub forma de ajutor pentru mame si femei din fonduri europene nerambursabile in perioada 2011- 2013 in special pentru mamele aflate in concediude crestere a copiilor pana la 2- 3 ani in conformitare cu OUG 111 2010 ? modul de acordare a indemnizatiei si concediului pentru cresterea copilului. Conectarea la Internet prin conexiuni broadband sau upgradarea celor existente. Bugetul total. Dezvoltarea unor retele de centre C- D, coordonate la nivel national si racordate la retele europene si internationale de profil ( GRID, GEANT) Termenul de depunere a cererilor de finantare a expirat. Obiectivul Cooperare Teritoriala Europeana: urmareste intarirea cooperarii la nivel . se incadreaza in Axa I ? intermedieri financiare si asigurari. Obiectivul Competitivitate Regionala si Ocuparea Fortei de Munca: destinat sa consolideze . Baza pentru elaborarea acestui document strategic de planificare pe termen mediu a Fondurilor Structurale si de Coeziune a constituit- o Planul National de Dezvoltare 2007- 2013, aprobat de Guvernul Romaniei In luna decembrie 2005. Avand aceste lucruri in minte, lansam un curs de Managementul proiectelor care sa ofere suport in accesarea acestor fonduri. Activitatile eligibile sunt. Obiectivele fondurilor trebuie fie axate pe prioritatile Uniunii Europene In materie de promovare a competitivitatii si de creare de locuri de munca ( Strategia de la Lisabona). proiecte fonduri europene sibiu 4. 1. b. MCSI. De asemenea, vor fi sustinute investitiile de racordare la utilitatile publice, achizitionarea de fonduri europene pentru tineri echipamente de producere a energiei din alte surse regenerabile decat bio- combustibii, ca parte componenta a proiectelor. Sigur nu putem impune sa se cultive un anumit tip de produs sau altul sau sa se obtina o productie sau alta. CEC BANK are cea mai competitiva dobanda pentru fondurile europene in valoare de aproximativ 5% pe an daca solicitantul fonduri structurale are un proiect finantat din fonduri europene Criterii de selectie masura 125 drumuri de exploatatie agricole. Tilul proiectului. valoarea totala eligibila a proiectului este de 850. 000 Euro. cani, pixuri, tricouri, sepci, cutii de chibrituri, brelocuri, etc. Valoarea ajutorului specific anual se calculeaza in lei, la rata de schimb a Bancii Europene din data de 30 septembrie a fiecarui an in care se acorda ajutorul specific, pentru un plafon maxim de 22. 447. fonduri europene nerambursabile 205 Euro. Hewlett Packard are peste 3000 de angajati in Romania, oferind suport in limbi straine pentru alte entitatii ale sale din intreaga lume. Franta ofera fonduri pentru proiectele inovatoare ale ONG- urilor. investiNie pentru indeplinirea conformitaNii cu standardele comunitare La acest criteriu de selecNie, se va acorda punctaj numai daca solicitantul i i propune in Planul de afaceri sa realizeze investiNii, prin Masura 121 ? Modernizarea exploataNiilor agricole”, pentru indeplinirea conformitaNii cu standardele comunitare minime pentru protecNia gainilor ouatoare – sistemul de cu ti imbunataNite, conform Directivei Consiliului nr.

Fonduri Europene 2014 Pentru Pensiuni

In 2010 CEC BANK a oferit peste 12. 000 de credite pentru intreprinderile care au accesat fonduri europene in valoare de peste1, 5 miliarde de lei. Daca proiectul vizeaza doua sau mai multe sectoare prioritare, se va acorda punctajul aferent fonduri nerambursabile sectorului cu pondere valorica mai mare in cadrul proiectului. sau ? Ferma de semi- subzistenNa a PFA Grigore Ilie, comuna. Mult succes. Programul de Dezvoltare Rurala va continua sa fie finantat in mod consistent pentru ca este esential in anumite tari, cum este cazul si Romaniei, ca dincolo de subventiile care se acorda producatorilor, sa se acorde un sprijin financiar pentru investitiile in modernizare, modernizare- retehnologizare, samd. In mometul de fata exista deja o linie de finantare pentru activitati de conectare la broadband, achizitionare de calculatoare, imprimante, faxuri, etc. MCSI. Conform angajamentelor asumate In Documentul Complementar de Pozitie la Capitolul 21, a fost creat cadrul institutional pentru coordonarea, implementarea si gestionarea instrumentelor structurale prin adoptarea Hotararii Guvernului nr. 497/ 2004, cu modificarile si completarile ulterioare, prin care au fost desemnate structuri institutionale armonizate cu structurile comunitare specifice. Sprijin financiar de pana la 1. 075. 000 lei pentru intreprinderile mici si mijlocii se finanteaza urmatoarele activitati eligibile. 1. 2 Invatamant superior de calitate. Initiativele emblematice propun actiuni concrete ce vor fi implementate la nivel european si national fonduri europene 2014 pentru pensiuni de catre Comisie si statele membre. i animale ( materie prima) pentru consum uman i hrana animalelo Beneficiarii eligibili pentru sprijinul nerambursabil acordat prin Masura 141 sunt persoanele fizice in varsta de pana la 62 de ani ( neimpliniNi la data depunerii Cererii de finanNare), care desfaoara activitaNi economice, in principal activitaNi agricole i a caror exploataNie agricola. Programul Operational Sectorial de Transport. Ajutor de stat pentru producatorii agricoli din sectorul cresterii animalelor, in vederea colectarii cadavrelor de animale
. 1. 2 Infrastructura feroviara de- a lungul Axei Prioritare nr. 22. Implementarea de sisteme TIC in scopul cresterii interoperabilitatii sistemelor informatice Termenul de depunere a cererilor de finantare a expirat. Alocarea CSNR In cadrul Obiectivului ? Convergenta? si Fondului de Coeziune necesita o cofinantare nationala estimata la 5, 53 mld Euro, constituita atat din surse publice ( 77% din totalul cofinantarii), cat si din surse private ( 23%). majoritatea se opresc la limita de judet. Fondul European de Dezvoltare Regionala ( European Regional Development Fund – ERDF) a fost infiintat in 1975 si a fonduri europene pentru tineri devenit principalul instrument al politicii regionale a Comunitatii. februarie 2011
” Continua sa te califici!” – data lansare estimativa. Este permisa achizitionarea de echipamente pentru producerea de energie care utilizeaza energia solara, eoliana, hidraulica, geotermica numai in scopul desfasurarii activitatii economice pentru care beneficiarul este va fi autorizat. tarile UE ar urma sa se asigure ca, din totalul fondurilor politicii de coeziune a UE de care au beneficiat, un anumit procent minim provine de la FSE. 20 2. Teritoriul Romaniei intra sub obiectivul de convergenta si in aceste circumstante sunt importante fonduri europene 2014 pentru pensiuni granturile directe catre intreprinderi, pentru cresterea capacitatii de C& D si fonduri agricultura de absorbtie a inovarii,- asa cum subliniaza Liniile directoare. Investitii legate de infiintarea si amenajarea de trasee tematice ( ex. Pentru a putea obtine fonduri nerambursabile trebuie mai intai sa identificati domeniul in care doriti sa investiti.

Fonduri Europene Pentru Medicina Naturista

Masura 221 ? Prima impadurire a terenurilor agricole?. organizatiile neguvernamentale, asociatiile. Monitorizeaza implementarea proiectelor aprobate, prezinta AM POR rapoarte tehnice de progres. Toti ceilalti primari, in numar de aproape 48, sunt hotarati sa faca contestatii in conditiile in care inca din 2008 doar patru primarii din judet au reusit accesarea fondurilor pe aceasta masura. cererea de finantare, bugetul proiectului ( uneori inclus in formularul cererii de finantare), matricea logica a proiectului ( uneori), CV- uri ale persoanelor care vor lucra in activitatile din proiect, documente doveditoare ale statutului juridic al solicitantului si partenerilor, anexe facultative ( date statistice, grafice, studii, elemente ale unor strategii aflate in derulare sau in proiect, rezultate ale altor activitati relevante pentru proiect ? populatie eligibila, prosperitate nationala, prosperitate regionala si rata de somaj. efectueaza serviciile prevazute la lit. b), fonduri europene nerambursabile in conformitate cu prevederile legale. Cel mai important lucru pentru un beneficiar sunt cunostintele pe care le are legate de tipul de afacere pe care o conduce sau pe care ar fonduri europene pentru medicina naturista vrea sa o dezvolte, aceste cunostinte sunt baza fonduri europene pentru tineri lui de informatii pe care trebuie sa le dezvolte si care il va ajuta ulterior sa aibe un fonduri agricultura trend crescator al cifrei de afacere. Valorificarea surselor regenerabile de energie se realizeaza pe baza a trei premise importante conferite de acestea. reprezentanti ai Comisiei Europene, autoritatilor romane, societatii civile active in domeniul integrarii Romilor, etc. verifica data lansarii pe site- ul Finantare. ro Masura 1. 5 – Compensatii socio- economice pentru managementul flotei comunitare
- verifica data lansarii pe site- ul Finantare. ro Axa prioritara 2. Sprijinul acordat va contribui la consolidarea mediului de afaceri local si regional si la dezvoltarea patrimoniului natural si cultural In vederea sprijinirii turismului si dezvoltarii mediului urban. reabilitarea terenurilor contaminate, stimularea eficacitatii energetice, promovarea de transporturi publice urbane nepoluante si elaborarea de planuri pentru prevenirea si gestionarea riscurilor naturale si tehnologice. Achizitionarea sau achizitionarea in fonduri europene pentru medicina naturista leasing7 de tractoare noi, combine de recoltat, masini, utilaje, instalatii, echipamente si accesorii, echipamente si software specializate, identificate ca necesare prin Studiul de Fezabilitate sau Memoriul Justificativ. 40% – sprijin nerambursabil ( sprijinul maxim nerambursabil va fi de 20. 000 Euro). Bun. Este finantat prin FEDR, FSE, Fond de Coeziune. In sprijinul proiectului, Ministerul Agriculturii a invocat necesitatea diminuarii declinului sectorului pescaresc si oferirea posibilitatii de reconversie profesionala a populatiei zonelor afectate.

Absorbtia Fonduri Europene Romania

CINE poate obtine finantare:. 2013, sunt finantate investitii in utilaje de brichetat pentru obtinerea peletilor, astfel. cresterea utilizarii instrumentelor de e- Guvernare ( inclusiv formarea functionarilor publici) Obiectivul POAT 2014- 2020 este de a asigura sprijinul necesar implementarii eficiente si transparente a fondurilor ESI alocate Rom? niei in cadrul Politicii de Coeziune a UE, precum si pregatirii urmatoarei perioade de programare. In judetul Botosani se mai afla alte 27 de comune care au avut proiecte eligibile, si care sunt pe lista de asteptare. a) Conditii financiare. Valoarea asistentei financiare nerambursabile acordate nu poate depasi la data semnarii contractului de finantare echivalentul in lei a 1 milion de euro. Unificarea noului statut pentru Companiile Private Europene ( Societas Privata Europea) Lansarea noilor produse financiare pentru IMM de grupul Bancii Europene de Investitii ( microcredite si sprijin pentru firme mixte transnationale). Comitetele Regionale pentru elaborarea Planurilor Regionale de Dezvoltare ( CRP) – element de fundamentare pentru PND – includ, pe langa reprezentantii ADR- urilor, reprezentanti ai Prefecturilor, Consiliilor Judetene, serviciilor deconcentrate ale institutiilor publice centrale, institutii de Invatamant superior si institute de cercetari, precum si reprezentanti ai partenerilor economici si sociali din regiuni. Societate cu raspundere limitata ? SRL ( infiintata in baza Legii nr. regandit, pentru a putea indeplini toate cerintele Uniunii Europene. Achizitionarea unui nume de domeniu nou ?. ro?. si realizare de website- uri, in cadrul masurii 311. Prin PNDR 2007 ? Ce se intimpla cu terenurile necultivate, lasate pirloaga? Proiecte pilot. In cazul terenurilor, cladirilor si echipamentelor, valoarea este certificata de un evaluator independent autorizat. Coordonarea la nivel national a gestionarii acestor fonduri revine Ministerului Economiei si Finantelor, In timp ce coordonarea strategica va fi asigurata de Comitetul National de Coordonare pentru Instrumentele Structurale, Infiintat conform HG fonduri europene pentru tineri nr. POAT va finanta cheltuielile structurilor din administratia publica responsabile de coordonarea, gestionare si controlul fondurilor ESI si de gestionarea programelor operationale finantate din FEDR si FC ( POAT, PO IM, POR si PO Competitivitate). 2. 2. inovare si economia cunoasterii: consolidarea capacitatilor regionale In materie de cercetare si dezvoltare tehnologica, stimularea inovarii si a spiritului antreprenorial si dezvoltarea ingineriei financiare, In special pentru Intreprinderile legate de economia cunoasterii; mediu si prevenirea riscurilor: reabilitarea terenurilor contaminate, stimularea eficacitatii energetice, promovarea de transporturi publice urbane nepoluante si elaborarea de planuri pentru prevenirea si gestionarea riscurilor naturale si tehnologice; acces la serviciile de transport si telecomunicatii de interes economic general. Investitii in infrastructura la scara mica precum centrele de informare, amenajare de marcaje turistice, etc ? Afaceri cu aur si diamante finantate cu fonduri structurale. 2. 3. Proiectul de tip 1 care are prestabilit parteneriatul la momentul depunerii propunerii absorbtia fonduri europene romania de proiect. Pentru proiectele de tip 2 serviciile de cercetare achizitionate pe parcursul derularii fonduri europene agricultura proiectelor pot fi executate de orice tip de institutie care are ca obiect principal de activitate cercetarea- dezvoltarea sau este institutie de fonduri structurale invatamant superior si este organizata in conformitate cu art. Pentru orice tip de pesiune trebuie sa indepliniti anumite starndarde, sa aiba cel putin 3 margarete, sa puteti oferi activitati de recreere, sa aveti o cofinantare de cel putin 50% fara TVA. La data de 11 iulie, Comisia Europeana a aprobat Programul Operational pentru Romania pentru perioada 2007- 2013 cofinantat de Fondul European de Dezvoltare Regionala ( FEDR), denumit ? Programul Operational pentru Asistenta Tehnica?. Punctarea se va face conform justificarii absorbtia fonduri europene romania din Studiul de fezabilitate Documentatia de Avizare a Lucrarilor de Interventii ( inclusiv piese scrise si desenate) si pe baza suprafetei agricole deservite, mentionata in hotararea consiliului local. Comitetul de evaluare a proiectelor POST va fi orientativ compus din 7- 9 membrii, structurati astfel.

Fonduri Europene Pentru Agricultura Apia

497/ 2004 cu modificarile si completarile ulterioare. CSNR vizeaza armonizarea tuturor acestor prioritati Intr- o strategie coerenta, care sa fie adecvata pentru Romania, dar care sa se si conformeze strategiilor Uniunii Europene, inclusiv Strategia de la Lisabona, si sa aiba ca efect dezvoltarea economica si cresterea numarului de locuri de munca. ajutoare directe pentru investitiile In Intreprinderi ( In special, IMM- uri) In vederea crearii de locuri de munca durabile; infrastructuri legate, In special, de cercetare si inovare, telecomunicatii, mediu, energie si transporturi; instrumente financiare ( fond de capital de risc, fond de dezvoltare regionala etc. un nou imprumut de la Trezoreria Statului pentru a pune la dispozitia Autoritatilor de Management ale programelor operationale resursele necesare pentru plata beneficiarilor de fonduri europene. AXE PRIORITARE TEMATICE. Microintreprinderea apartinand intreprinzatorului debutant trebuie sa indeplineasca cumulativ urmatoarele conditii. Deci va continua sa existe, si Romania va fi unul din statele membre mari beneficiare a PDR. plati catre beneficiari in valoare de 3, 5 miliarde de lei. Termenul de depunere a cererilor de finantare pentru regiunile de dezvoltare Bucuresti- Ilfov, Sud- Vest Oltenia, Centru a expirat. Sprijinirea membrilor grupurilor de producatori sau ai altor forme asociative in vederea incurajarii fenomenului de asociere. Prin PNDR 2007 ? 2013, sunt finantate investitii in utilaje de brichetat pentru obtinerea peletilor, astfel. a) sunt inregistrati in sistemul de administrare a cotelor de fonduri europene pentru tineri lapte al Serviciului de Administrare a Cotelor de Lapte din cadrul Agentiei de Plati si Interventie pentru Agricultura, cu cota de lapte pentru livrari si sau vanzari directe. Initiativele emblematice propun actiuni concrete ce vor fi implementate la nivel european si national de catre Comisie si fonduri europene pentru agricultura apia statele membre. sa nu figureze cu incidente majore cu cecuri si bilete la ordin in centrala incidentelor de plati. ce pot face ca sa imi iasa si mie fonduri europene nerambursabile bani din agricultura acum cand nu imi mai dau astia banii din motorina si nici subventiile??. Au expirat termenele de depunere pentru regiunile: Sud Muntenia, Nord- Vest, Vest. Exista un coeficient UDE care se calculeazapentru suprafata de teren, dar dupa cum am spus mai sus terenul trebuie sa- l aveti. Sunt accesare fonduri europene necesare interventii structurale majore pe termen lung, In urmatoarele domenii:

? Instruirea angajatilor cu fonduri europene nerambursabile ? data lansare estimativa: 1- 31 martie 2011 Masura 125 – Imbunatatirea si dezvoltarea infrastructurii legate de dezvoltarea si adaptarea agriculturii si . Functionarea Grupurilor de Actiune Locala, dobandirea de competente si animarea teritoriului
- verifica data lansarii pe site- ul Finantare. ro Masura 511 – Asistenta tehnica Masura 61 – Plati complementare directe Axa prioritara 1: Imbunatatirea competitivitatii sectoarelor agricol si forestier. Tehnologia informatiei si comunicatiilor pentru sectoarele privat si public Domeniul major de interventie 3. 1 – Sustinerea utilizarii tehnologiei fonduri europene pentru agricultura apia informatiei Operatiunea 1. Inlocuirea plantatiilor viticole din soiuri nobile ajunse la sfarsitul ciclului biologic de productie ( minim 40 ani) si care nu sunt incluse in sistemul de restructurare/ reconversie al plantatiilor de vita- de- vie sprijinit prin FEGA in cadrul OCP vin si infiintarea plantatiilor pentru struguri de masa.

Fonduri Europene Pentru Tinerii Care Se Muta Tara

Persoanele fizice neautorizate la data depunerii Cererii de finanNare, pot fi beneficiari eligibili ai acestei masuri, daca se inregistreaza i autorizeaza in condiNiile OrdonanNei de UrgenNa a Guvernului nr. 44 16 aprilie 2008) 3. Competente pentru competitivitate ( strategice). Cresterea competitivitatii Regiunilor ca locatii pentru afaceri. i. Analize si studii privind nivelul si oportunitatile de ocupare a femeilor si grupurilor vulnerabile. Profesionisti in piata muncii? ( strategice). Fondul European pentru Pescuit contribuie sub mai multe aspecte la implementarea Politicii Comune de Pescuit in Rom? nia si a unei strategii specifice, care a fost dezvoltata pornind de la strategia propusa in Planul National Strategic. Proiecte de succes POSDRU . Implementarea sistemelor adecvate de management pentru protejarea naturii. Instruirea angajatilor cu fonduri europene nerambursabile ? Exemplu Hewlett Packard HP. Intreprinderi familiale ( infiintate in baza OUG nr. Laurentiu Dinu, country manager al companiei de consultanta Accredo Romania, spune ca argumente de tipul alocam fonduri catre masurile care ? merg bine? Societate pe actiuni ? SA ( infiintata in baza Legii nr. o 10% – pentru investiNiile realizate de tinerii agricultori cu varsta sub 40 ani, fonduri europene pentru tinerii care se muta tara la data depunerii cererii de finanNare. In scopul imbunatatirii implementarii politicii de coeziune in Rom? nia pentru perioada 2014- 2020, in special av? nd in vedere nivelul redus al absorbtiei pentru perioada 2007- 2013, prezentele orientari metodologice pleaca de la premisa necesitatii unei noi abordari programatice, cu urmatoarele caracteristici principale. 2. 1. Padurile infiintate prin aceasta masura sunt menite sa protejeze componentele de mediu pe baza rolului multifunctional pe care il au. Energia din surse regenerabile obtinuta in urma realizarii investitiilor mentionate trebuie utilizata exclusiv in activitatea fonduri europene agricultura proprie. Sprijin pentru sistemul de coordonare, gestionare si control al fondurilor ESI prin asigurarea resurselor umane, a cadrului adecvat si a instrumentelor necesare. Nu reprezinta cheltuieli eligibile elaborarea de materiale promotionale de tipul. Studiul de fezabilitate aprobat cel putin in Consiliul tehnico- economic al beneficiarului, Analiza cost- beneficiu realizata conform fonduri structurale prevederilor din Ghidul Comisiei Europene (), Ajutorul de stat ( acolo unde este cazul) sa fie notificat oficial, Calendarul de implementare a proiectului. ContribuNia publica aferenta Masurii 141 este de. Persoana fizica. Iasiul este unul dintre orasele care a avut privilegiul de a fi declarat pol national de crestere. Atelierul de fonduri europene pentru tineri Informare Practica. ar putea avea nevoie o primarie, de exemplu, pentru refacerea unui azil de batrani, si de a identifica sursa de finantare cu 2- 3 ani inainte de elaborarea efectiva a proiectului. Ferma de semi- subzistenNa a PF Ionescu Vasile, comuna. Societate cu raspundere limitata ? fonduri europene pentru tinerii care se muta tara SRL ( infiintata in baza Legii nr. Pentru mai multe detalii consultati si OG 22 2008. Prin Masura 312 ? ,, Sprijin pentru crearea si dezvoltarea de microintreprinderi? sunt finantate investitiile in utilaje de brichetat pentru obtinerea peletilor cu conditia ca materia prima pentru obtinerea peletilor sa nu fie din productia proprie.

Fonduri Europene Nerambursabile Pentru Constructii

Absortia din fondurile pentru dezvoltare rurala este de 24%. 250. 000 1. 250. 000? 10= 2 Total punctaj pentru acest criteriu de selectie. Masura 322 ? Renovarea si dezvoltarea satelor? Valoarea maxima a fondurilor nerambursabile Pentru investitiile de interes public negeneratoare de profit, intensitatea sprijinului public nerambursabil va fi de pana la 100% din totalul cheltuielilor eligibile si nu va depasi valoarea de 200. 000 Euro proiect. Apelul la actiune survine dupa ce membrii Comisiei pentru dezvoltare regionala a Parlamentului European au adoptat o serie de rapoarte care, in principiu, convin asupra unei reforme radicale a politicii regionale. Programul Operational Regional, Programul Operational Sectorial Mediu. 44 2008:

- individual si independent, ca persoane fizice autorizate. Simplu nu sunt facute pe necesitatile nostre. Calificari europene ( strategice). Mediu si schimbari climatice. In cadrul acestei operatiuni sunt finantate 2 categorii de proiecte, si anume:

? Proiectul de tip 1 care are prestabilit parteneriatul la momentul depunerii propunerii de proiect. Promovarea incluziunii sociale si combaterea saraciei Dezvoltarea sistemelor de telemedicina, digitizarea fiselor medicale si sprijinirea cercetarii medicale prin folosirea datelor personale anonimizate
? Dezvoltarea culturii digitale Obiectiv. Programe doctorale mai bune ( granturi). Valoarea minima si maxima a proiectului Valoarea totala a proiectului ( suma cheltuielilor eligibile si neeligibile) trebuie sa fie cuprinsa intre 100. 000 lei si 3. 000. 000 lei. sau 2. apdrp. ro a publicat rapoartele de selectie pentru proiectele depuse masura 313 in sesiunea NOIEMBRIE – DECEMBRIE 2009. etc. investitiile in instalatii sau echipamente cum ar fi. 36 din Legea 26 1990 privind registrul comertului, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, firma unei microintreprinderi apartinand intreprinzatorului debutant se compune dintr- o denumire proprie insotita de sintagma scrisa in intregime ? societate cu fonduri europene nerambursabile pentru constructii raspundere limitata ? La sediul Agentiei pentru Dezvoltare Regionala Vest au fost depuse pana in prezent 332 de proiecte, in vederea solicitarii de finantare nerambursabila prin Programul Operational Regional 2007- 2013 ( POR 2007- fonduri europene nerambursabile pentru constructii 2013). Investitiile In infrastructura de mediu vor contribui la Imbunatatirea sistemelor de management al apei potabile si a deseurilor menajere la standarde europene. 3 ? 31 octombrie 2011. productie al unui amplasament fonduri europene pentru tineri existent ( ex. Invata pentru cariera ta. Regiunile Nord Est, Sud Muntenia, Sud Vest Oltenia ? Cele mai importante . solicitari sunt cele depuse pentru infrastructura. granturi). Intreprinderile mici si mijlocii vor beneficia de ajutoare pentru investitii si vor fi sprijinite prin servicii de consiliere pentru afaceri de calitate, precum si prin asigurarea accesului la fonduri nerambursabile alte tipuri de servicii de care acestea au nevoie pentru a se dezvolta si a crea locuri de munca. Stimularea practica a inovatiei antreprenoriale in sectorul IMM. 1200/ 2004. Programul ofera sprijin comunitar regiunilor maghiare Szabolcs- Szatm? r- Bereg, Hajd?- Bihar, B? k? s, Csongr? d si judetelor romane Satu- Mare, Bihor, Arad si Timis. Alocarea financiara Contributia publica aferenta Masurii 141 este de. Orientarea integrata 7. Adaptabilitate si flexibilitate ( granturi). Masura 125 ? Domeniul major de interventie 5. 3 – Promovarea potentialului turistic si crearea infrastructurii . Municipiul Piatra Neamt ocupa locul I in regiunea Nord- Est la fonduri europene atrase. 15 1990, cu modificarile si completarile ulterioare). care se sprijina pe un parteneriat european deja existent ( mai ales parteneriatele franco- romane). Un exemplu pozitiv il dau cei din Comuna Galanesti, care au elaborate un proiect pentru reabilitarea si extinderea scolii cu clasele I- IV fonduri ue din satul Galanesti, in valoare de 2, 29 milioane de lei. iii. Axa prioritara 4. Revizuirea Directivei Comisiei Europene privind Platile Intarziate. Fondurile totale alocate Masurii 112 prin FEADR sunt de 337. 221. 484 euro din care. CE finanteaza. Prin FEDR vor fi finantate investitii productive care sa contribuie la crearea si salvarea de locuri de munca, in principal prin investitii cu prioritate in IMM- uri, investitii in infrastructura, dezvoltarea potentialului autohton prin masuri de sprijin la nivel regional si local.

Fonduri Europene Nerambursabile Cu Zero Cofinantare

4. 2. 1. Tipurile de structuri de primire turistice care pot fi finantate prin aceasta masura sunt. Achizitionarea unui nume de domeniu nou ?. ro?. culturale. Obiectivul Convergenta. Proiecte de cercetare in parteneriat intre universitati institutii de cercetare si intreprinderi Cerere de proiecte cu depunere continua, pana la epuizarea bugetului. Masurile prioritare vizate in acest sens sunt grupate pe 4 directii de actiune. Sanse egale si respect ( strategice). Daca din perspectiva unui actor privat ? return on investment? sunt infiintate in temeiul Legii nr. adoptarea standardelor europene si internationale si certificarea sistemelor de management ( de calitate, de mediu etc). Conditii de obtinere a subventiei. sunt persoane juridice conform legislatiei in vigoare. Parteneriatul fonduri europene nerambursabile cu zero cofinantare trebuie sa acopere pregatirea, finantarea, monitorizarea si evaluarea asistentei financiare. cooperative agricole constituite conform Legii nr. In prima zi vom vorbi despre. Generarea de rezultate de interes economic si stimularea transferului rezultatelor cercetarii si cunostintelor stiintifice in mediul economic. Fiti realisti atunci cand doriti sa incepeti o afacere pentru ca orice afacere o incepeti cu scopul de a produce BANI. Renovarea, dezvoltarea satelor, imbunatatirea serviciilor de baza pentru economia si populatia rurala si punerea in valoare a mostenirii rurale. in utilaje de brichetat pentru obtinerea peletilor utilizati in producerea de energie din surse regenerabile. Sprijin pentru dezvoltarea sistemelor de comert electronic si a altor solutii electronice pentru afaceri
- data lansare estimativa. Actiunile avute in vedere in cadrul proiectului ? Femei 2010? Organizeaza sesiunile de evaluare tehnica si financiara, cu sprijinul evaluatorilor independenti. 3. 1 Completarea, depunerea  i verificarea dosarului cererii de finanNare Dosarul cererii de finanNare conNine Cererea de finanNare fonduri europene pentru tineri insoNita de Planul de afaceri  i fonduri romania documentele justificative, legate intr- un singur dosar, astfel incat sa nu permita deta area
 i sau inlocuirea acestora. modernizat din fonduri europene. Organismul Intermediar pentru Energie din Cadrul POSCCE a publicat spre fonduri europene pentru tineri consultare Ghidul Solicitantului pentru masura 411 ? Sprijinirea investitiilor in instalatii si echipamente pentru intreprinderi din industrie, care sa conduca la economii de energie, in scopul imbunatatirii eficientei energetice?. CEC BANK are cea mai competitiva dobanda pentru fondurile europene in valoare de aproximativ 5% pe an daca solicitantul are un proiect finantat din fonduri europene Criterii de selectie masura 125 drumuri de exploatatie agricole. Principala sa activitate este legata de vanzare unor produse cu sau fara diamant precum. Masurii 112 ? Instalarea tinerilor fermieri? Noul proiect de regulament FSE incurajeaza participarea adecvata si accesul organizatiilor non- guvernamentale la actiuni sprijinite din FSE, in special in domeniile incluziune sociala, egalitate de sanse si oportunitati egale. Exemple proiecte de succes in managementul deseurilor. Schimbarile fac referinta in special la restructurarea fermelor mici si mijlocii, cu scopul cresterii nivelului de viabilitate si de orientare catre piata, data fiind ponderea mare de ferme mici si fermieri in v? rsta. Cele mai finantate investitii fonduri europene nerambursabile cu zero cofinantare au fost in domeniile precum agricultura ( in special masurile destinate prin FEADR apdrp. ro). Verifica fisele de program pe site- ul Finantare. ro Domeniul major de interventie 5. 1 – Restaurarea si valorificarea durabila a patrimoniului cultural si crearea modernizarea infrastructurilor conexe Cerere de proiecte cu depunere continua, pana la epuizarea bugetului.

Fonduri Nerambursabile 2014 Masura 121

Presedentia Comitetului de evaluare va asigurata de AMPOST ( Directia Programare). Masura 112 ? Instalarea tinerilor fermieri? – masura de instalare a fonduri nerambursabile 2014 masura 121 tinerilor fermieri s- a bucurat, inca de la lansarea acesteia, in decembrie 2008, de un interes foarte mare. Asistenta tehnica Domeniu major de interventie 1 – Sprijin pentru implementarea, managementul general si evaluarea POS DRU Domeniu major de interventie 2 – Sprijin pentru promovare si comunicare POS DRU
” Adaptabilitate si flexibilitate” – verifica termenul de depunere a cererilor pe site- ul Finantare. ro Domeniu major de interventie 3 – Dezvoltarea parteneriatelor si incurajarea initiativelor pentru partenerii sociali si societatea civila
” Actionam impreuna” – verifica termenul de depunere a cererilor pe site- ul Finantare. ro
” Parteneriat pentru ocupare” – verifica termenul de depunere a cererilor pe site- ul Finantare. ro Axa prioritara 4. Operatiunea 2: Implementarea de sisteme TIC in scopul cresterii interoperabilitatii sistemelor informatice Termenul de depunere a cererilor de finantare a expirat. service auto, spalatorii, etc. apdrp. ro a publicat rapoartele de selectie pentru proiectele depuse masura 313 in sesiunea NOIEMBRIE – DECEMBRIE 2009. O prima pentru lucrarile de infiintare a plantatiilor forestiere, in functie de zona geografica in care se efectueaza impadurirea. Uniunea a raspuns rapid acestei noi provocari, initial printr- un ? Plan European de Redresare Economica? si, ulterior, prin g? ndirea unei noi fonduri europene pentru tineri strategii economice mai realiste pentru orizontul anului 2020. Regula n+ 3 este introdusa pentru cele 12 noi state membre, precum si pentru Grecia si Portugalia pana In 2010. Sprijin pentru actiunile de cooperare intre Grupurile LocaleAXA 5. in intervalul 02. 06. 2011 ora 09. 00 fonduri nerambursabile si 23. 08. 2011 ora 9. 00 se pot inscrie si depune un numar nelimitat de proiecte. 55 din Regulamentul ( CE) nr. Asistenta tehnica Programul National pentru Dezvoltare Rurala Programul National pentru Dezvoltare Rurala PNDR AXA 1. Cele mai importante . solicitari sunt cele depuse pentru infrastructura. Toate discutiile vor fi facilitate de trainerul Etienne Ignat, Specialist in Programe de Finantare. punerea accentului pe combaterea somajului in r? ndul tinerilor si al grupurilor celor mai dezavantajate, cum ar fi migrantii sau comunitatile marginalizate ? cel putin 20% din finantarea FSE urm? nd a fi orientata catre sprijinirea masurilor de incluziune fonduri nerambursabile 2014 masura 121 sociala. 2. 1. 2. AXE PRIORITARE. 55 din Regulamentul ( CE) nr. 1974 2006 pentru toate tipurile de actiuni, vor fi sustinute cheltuielile cu. care sunt sursele de finantare. 1) Sprijin pentru beneficiari in implementarea proiectelor finantate din fondurile ESI, precum si pentru promovarea utilizarii fondurilor si a rolului politicii de coeziune catre beneficiari si publicul larg. Proceduri standard de licitatii pe fonduri europene. Precizez ca Ocna Sibiului ( statiune balneoclimaterica) este intr- un plin proces de renovare ? tot din finantari europene. 80% contributia Uniunii Europene . Bugetul UE reprezinta efortul a 28 de tari de a pune in comun o mica parte a resurselor lor astfel incat peste 500 de milioane de europeni sa beneficieze de acestea intr- o masura cat mai mare?, adauga domnul Janusz Lewandowski.

Fonduri Europene Ferme De Porci

Pe tot parcursul procesului de dezvoltare, sistemul institutional a fonduri romania beneficiat de expertiza Statelor Membre acordata In cadrul proiectelor de Asistenta Tehnica si Twinning, finantate din programele PHARE. Obiectivul Competitivitate Regionala si Ocuparea Fortei de Munca: destinat sa consolideze . Ministrul Transporturilor a tinut sa precizeze. 1500 de femei si reprezentanti ai unor grupuri vulnerabile vor primi instruire in vederea imbunatatirii accesului pe piata muncii ca urmare fonduri europene ferme de porci a demararii Proiectului FEMEI 2010, proiect cofinantat din Fondul Social European, prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007- 2013 Axa prioritara 6 ? Promovarea incluziunii sociale? Comisarul UE pentru politica regionala, Johannes Hahn, a informat statele membre si regiunile ca nu este timp de pierdut in fonduri europene ceea ce priveste planificarea programelor fondurilor structurale ale UE pentru perioada 2014- 2020. Energia din surse regenerabile obtinuta in urma realizarii investitiilor mentionate trebuie utilizata exclusiv in activitatea proprie. Dupa aprobarea notei de respingere de catre coordonatorul AMPOST, aceasta va fi transmisa solicitantului. detine sau se angajeaza sa dobandeasca2 competente si calificari profesionale in raport cu activitatea pe care urmeaza sa o desfasoare. realizarea unei analize fonduri europene ferme de porci cost- beneficiu. Proiect de succes finantat prin POSDRU. Lansare masura 112 instalarea tinerilor fermieri 1 iulie 2011. Mi se impune modernizarea numai drumurilor trecute in inventarul public drept DE ( durmuri de exploatare), iar conform legislatie romane nu exista nici un normativ pentru modernizarea acestor drumuri. Poli de dezvoltare urbana – cerere de proiecte cu depunere continua, pana la epuizarea bugetului. Ce cuprinde un proiect de finantare. Decizia a fost luata in contextul procesului de simplificare a accesarii fondurilor structurale si a crizei economico- financiare. verifica data lansarii pe site- ul Finantare. ro Axa prioritara 2. 1. 2 Invatamant superior de calitate. AGENTIA DE PLATI PENTRU DEZVOLTARE RURALA SI PESCUIT a deschis astazi linia de finantare pentru microinterprinderile din mediu rural. Cele mai prestigioase branduri cu recunoastere europeana, realizate de intreprinzatori mici si mijlocii din Romania. ompaniile de servicii energetice ( ESCO). Locuiesc la oras unde am un mic business de prestare servicii IT ( sunt programator). Programul Operational Regional 2007 – 2013 ( REGIO) este unul dintre programele operationale romanesti agreate cu Uniunea Europeana si un instrument foarte important pentru implementarea strategiei nationale si a politicilor de dezvoltare regionala. c. Imbunatatirea mediului si spatiului rural. Colegiul National ? Ioan Slavici? Promovarea dezvoltarii teritoriale echilibrate ? scopul este stoparea si, eventual, inversarea tendintei de accentuare a disparitatilor de dezvoltare prin sprijinirea si promovarea unei dezvoltari economice si sociale echilibrate a Regiunilor. Unii sunt bine intentionati, fonduri europene pentru tineri dar nu au banii necesari. Administratie si buna guvernanta. conditiilor pentru intregrarea in sistemul european comun de vize – ceea ce presupune dotarea ambasadelor sau a consulatelor Romaniei din acest spatiu la standarde Schengen – si realizarea conditiilor necesare pentru cooperarea. stabilirea mecanismelor pentru eliminarea obstacolelor administrative si legislative care impiedica implementarea fara probleme si la timp a proiectelor. Programul Operational Dezvoltarea Capacitatii Administrative PODCA. 2. 4 Infrastructura aeroportuara. Axa prioritara 5 ? Promovarea masurilor active de ocupare?, Domeniul major de interventie 5. 1 ? Dezvoltarea si implementarea masurilor active de ocupare?, contract nr. comunitatea locala. Femei 2010?. 1. 1. 2. Cresterea competitivitatii Regiunilor ca locatii pentru afaceri. Persoanele fizice neautorizate la data depunerii Cererii de finanNare, pot fi beneficiari eligibili ai acestei masuri, daca se inregistreaza i autorizeaza in condiNiile OrdonanNei de UrgenNa a Guvernului nr. Evaluare finala a managementului de proiect Un serviciu de consultanta presupune scrierea si implementarea acestor proiecte cu finantare europeana din urmatoarele domenii. modernizarea intreprinderii. Crearea si diversificarea serviciilor pentru populatia rurala ( servicii de croitorie, frizerie, cizmarie, dar si cele care asigura conectarea si difuzarea Internetului, mecanizarea, transportul). Dezvoltarea infrastructurii si a planurilor de management in vederea protejarii biodiversitatii si Natura 2000 .