Archives for 

fonduri europene pentru tineri

Fonduri Europene Animale

promovarea accesului la educatie este imbunatatita si de sprijinirea programelor, actiunilor si masurilor menite sa includa copii si tineri cu nevoi educationale speciale in educatia si formarea profesionala initiala, integrarea pe piata muncii a tinerilor cu dizabilitati, inclusiv crearea si dezvoltarea de ateliere protejate. 794/ 26. 02. 2008). 36, litera a, punctele i, ii  i iii). Investitiile FSE vor fi pe deplin aliniate obiectivelor si valorilor- tinta ale strategiei Europa 2020 in ceea ce priveste ocuparea fortei de munca, educatia si reducerea saraciei. Unitatile de invatamant pot obtine finantari pentru implementarea de aplicatii de E- Educatie si asigurarea conexiunii la broadband, acolo unde este fonduri europene animale necesar. Solicitanti eligibili. 1974 2006, vor fi sustinute costurile generale legate de intocmirea proiectului precum taxe pentru arhitecti, ingineri si consultanta, Studii fonduri ue de Fezabilitate Memorii justificative, taxe pentru eliberarea certificatelor, avizelor si autorizatiilor necesare implementarii proiectelor, asa cum sunt ele mentionate in legislatia nationala, achizitia de patente si licente, in limita a 10% din. precum si pentru achizitionarea de hardware si software. Un singur membru al familiei poate obNine sprijinul pentru aceeai exploataNie agricola ( gospodarie familiala) Pentru a putea primi sprijin in cadrul Masurii 141, solicitantul va trebui sa intocmeasca un Plan de afaceri pentru o perioada de cinci ani. In 2010 CEC BANK a oferit peste 12. 000 de credite pentru intreprinderile care au accesat fonduri fonduri europene animale europene in valoare de peste1, 5 miliarde de lei. culturale. La data de 27 aprilie 2010, Comisia Europeana a publicat un set de recomandari const? nd in 10 orientari integrate pentru Strategia Europa 2020, din care 6 orientari integrate pentru politica economica si, respectiv, 4 privind ocuparea fortei de munca. 3) pe teren intentionez sa dezvolt o livada, in principal prun, dar si ceva par si visin. tranzactii imobiliare, activitati de jocuri de noroc si pariuri, productie sau comercializare de armament, munitii, explozibili, tutun, alcool, substante aflate sub control national, plante, substante si preparate stupefiante si psihotrope, precum si activitatile excluse de normele europene cu privire la ajutorul de stat. O privire scurta aruncata pe paginile de internet a Autoritatilor de management in domeniul fondurilor europene scoate la iveala ca administratia si institutiile publice nu se inghesuie fonduri nerambursabile sa acceseze fonduri europene. Proiectul este cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007- 2013 ? Investeste in oameni. Cheltuielile eligibile sunt cheltuielile realizate de catre un beneficiar, aferente proiectelor finantate In cadrul Programelor Operationale, care pot fi finantate din fonduri publice ( comunitare sau nationale). O data cu dobandirea calitatii de stat membru al Uniunii Europene, Romania a obtinut acces la fonduri europene nerambursabile menite a contribui la reducerea decalajelor dintre nivelul de dezvoltare al Romaniei si cel al celorlalte state membre precum si la dezvoltarea echilibrata a celor opt regiuni de dezvoltare ale tarii noastre. Obiectiv Scopul prezentei hotarari il constituie instituirea unei scheme de ajutor de stat, pentru perioada 2010- 2013 inclusiv, in vederea acordarii unui sprijin sub forma de servicii subventionate acordate intreprinderilor ce isi desfasoara activitatea in sectorul cresterii animalelor, in vederea acoperirii costurilor legate de colectarea cadavrelor de animale. Inteleg utilitatea acestor fonduri europene pentru tineri drumuri, insa in Romania propietarii de teren nu detin suprafete mari de teren, iar orice drum proiectez nu va deservi un numar mare de beneficiari.

Fonduri Europene Ambulanta Veterinara

Politica de coeziune are drept scop reducerea decalajelor existente Intre regiunile din Uniunea Europeana. 5. Avantaje. El nu face referire la Programul National de Dezvoltare Rurala sau la Planul National Strategic care reflecta direct cererile Comisiei Europene si se refera la posibilitatea folosirii fondurilor disponibile in aceste domenii. Documentul contine orientari metodologice pentru programarea fondurilor europene destinate unei dezvoltari inteligente, durabile si incluzive, precum si precizari pentru organizarea si functionarea cadrului partenerial de consultare in vederea elaborarii documentelor de programare nationale 2014- 2020. Ferma de semi – subzistenNa se afla in zona defavorizata Este situata in:
- zona montana cu handicap natural conform Listei UnitaNilor Administrativ Teritoriale din zona montana defavorizata, prezentata in anexa la Ghidul Solicitantului Solicitantul realizeaza o investiNie, in special o investiNie pentru indeplinirea conformitaNii cu standardele comunitare: a. R. Un singur membru al familiei poate obNine sprijinul pentru aceeai exploataNie agricola ( gospodarie familiala) Pentru a putea primi sprijin in cadrul Masurii 141, solicitantul va trebui sa intocmeasca un Plan de afaceri pentru o perioada de cinci ani. In conformitate cu mentiunile din Ghidul Solicitantului aferent Masurii 312 achizitionarea de mijloace de transport specializate si utilaje reprezinta o cheltuiala eligibila atat timp cat acestea deservesc in mod direct activitatile specifice desfasurate propuse prin proiect, iar necesitatea achizitionarii lor este justificata in Studiul de Fezabilitate sau Memoriul Justificativ. individual i independent, ca persoane fizice autorizate. Masura 112 Instalarea tinerilor fermieri. 19 2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale, cu modificarile si completarile ulterioare, se utilizeaza venitul brut realizat lunar, la care asiguratul datoreaza contributia individuala de asigurari sociale. Daca sunteti interesati de mai multe detalii legate de Programul Operational Transport am publicat mai jos principalele linii de finantare din cadrul acestui program. Obiectivul principal al proiectului este promovarea si cresterea ratei de ocupare a femeilor in mediul rural si urban romanesc, prin actiunea integrata a principalilor factori care afecteaza nivelul inferior de ocupare al femeilor. 3. 1. 3. 120 milioane lei. este eligibila investitia pentru infiintarea unei plantatii de salcie precum si investitii in utilaje de brichetat pentru obtinerea peletilor daca acestia sunt fonduri europene folositi ca sursa de energie regenerabila in propria ferma. Solicitantul acceseaza Masura 214 ? PlaNi de Agro – mediu” din cadrul PNDR Pentru a se acorda punctaj la acest criteriu de selecNie, solicitantul ataeaza la Cererea de finanNare documente prin care sa demonstreze ca acesta a accesat Masura 214 ? PlaNi de Agro – mediu” din cadrul PNDR, prin care solicitantul i- a asumat, in mod voluntar, angajamente de agro – mediu pentru o perioada de cinci ani de la fonduri europene ambulanta veterinara data semnarii angajamentului. Alocarea financiara Alocarea financiara pentru acest apel de proiecte este de 425 milioane lei . o 10% – pentru investitiile avand drept scop implementarea noilor provocari prin urmatoarele tipuri fonduri europene ambulanta veterinara de operaNiuni: ? imbunataNirea eficienNei utilizarii  i depozitarii ingra amintelor cu azotat”, ? instalaNii pentru tratamentul apelor reziduale in exploatatii agricole  i in cadrul proceselor de prelucrare  i comercializare”. si Cooperatie ( O. T. I. M. M. C. Cresterea numarului de tineri agricultori care incep pentru prima oara o activitate agricola ca sefi de exploatatii si incurajarea tinerilor fermieri de a realiza investitii. subventionarea a maximum 70% din rata dobanzii aferente creditului pe care un IMM doreste sa il acceseze, dar nu mai mult de 6, 5% pe an. proprietarii de nave de pescuit fonduri europene pentru tineri comercial inregistrate in Fisierul comunitar al navelor de pescuit. Colegiul Comisarilor a revizuit vineri, prin procedura scrisa, decizia 1. 417 din 2007, prelungind cu trei luni perioada in care Romania poate contracta fonduri prin Facilitatea Schengen, au explicat sursele citate. Achizitionarea de echipamente TIC si periferice. Dezvoltarea capitalului uman si cresterea competitivitatii, prin corelarea educatiei si invatarii pe tot parcursul vietii cu piata muncii.

Fonduri Europene Dambovita

Sprijinirea dezvoltarii durabile a oraselor ? Fonduri europene pentru incurajarea activitatilor turistice Apdrp. ro a deschis linia de finantare pentru masura 313 Incurajarea activitatilor turistice, alocarea financiara pentru aceasta sesiune este de 85 de milioane de euro, defalcata pe cele 4 actiuni eligibile din cadrul masurii . Pentru a veni In Intampinarea problemelor cu care se confrunta Uniunea Europeana, statele membre ale Uniunii Europene au lansat cu prilejul Consiliul European din 23- 24 martie 2000, Strategia Lisabona. De asemenea, vor fi sustinute investitiile de racordare la utilitatile publice, achizitionarea de echipamente de producere a energiei din alte surse regenerabile decat bio- combustibii, ca parte componenta a proiectelor. europene e slaba. construirea de micro- unitati de procesare primara, cu conditia ca cel putin 50% din materia prima sa provina din productie proprie . concentrarea asupra unui numar relativ redus de prioritati/ obiective tematice si domenii majore de interventie/ prioritati de investitii, in vederea maximizarii impactului fondurilor si asigurarii unei eficiente crescute in procesul de management. destinate sa sprijine dezvoltarea regionala si locala si sa favorizeze cooperarea Intre orase si regiuni; masuri de asistenta tehnica. Solicitantul de finantare trebuie sa indeplineasca cerintele de conformitate si eligibilitate mentionate in cadrul Ghidului Solicitantului aferente acestei masuri. Obiectivul Cooperare Teritoriala Europeana. Organismele responsabile cu efectuarea platilor catre beneficiari sunt. Ferma de semi – subzistenNa se afla in zona defavorizata Este situata in. Valoarea maxima a fondurilor nerambursabile Pentru investitiile de interes public negeneratoare de profit, intensitatea sprijinului public nerambursabil va fi de pana la 100% din totalul cheltuielilor eligibile si nu va depasi valoarea de 200. 000 Euro proiect. Aceste cheltuieli sunt stabilite pentru fiecare Program Operational In parte. APEL DESCHIS . Pentru proiectele de asistenta tehnica ( axa 4 din POST) conditia minima pentru depunerea cererii de finantare este reprezentata de existenta fonduri europene dambovita urmatoarelor documente: strategia de asistenta tehnica si sau planul de comunicare aprobate si . 1. de la discriminare la dezvoltare profesionala si egalitate de sanse? ( ID 50679), cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane POSDRU 2007 ? 2013. Incepand din fonduri europene pentru tineri 1 iulie 2011 s- a lansat o noua linie de finantare pentru proiectele cu energie regenerabila din Fondul European pentru Eficienta Energetica ( European Energy Efficiency Fund ? EEEF). Principalii sustinatori ai acestei linii de finantare sunt. Comisia Europena ( alocare de 125 milioane euro). alt tip de investiNie Pentru a se acorda punctaj la acest criteriu de selecNie, solicitantul trebuie sa prezinte in Planul de afaceri investiNii propuse a se realiza, prin Masura 121 ? Modernizarea exploataNiilor agricole”, altele decat cele pentru adaptarea la standardele comunitare. Cota respectiva a finantarii pentru coeziune corespunde unei valori de cel putin 84 de miliarde de euro pentru bugetul FSE, fata de suma actuala de 75 de miliarde de euro. modul de acordare a indemnizatiei si concediului pentru cresterea copilului. Instalarea tinerilor fermieri. Trebuie sa dau banii inapoi? Investii in infrastructura de primire turistica cei ami multi bani in valoare de peste 50 milioane de euro. 2. fonduri structurale Iasiul este unul dintre orasele care a avut privilegiul de a fi declarat pol national de crestere. 25. 000 de euro pentru IMM- uri si ONG- uri. 7. Imbunatatirea mediului si a fonduri spatiului rural? fonduri europene dambovita Conform angajamentelor asumate In Documentul Complementar de Pozitie la Capitolul 21, a fost creat cadrul institutional pentru coordonarea, implementarea si gestionarea instrumentelor structurale prin adoptarea Hotararii Guvernului nr. 497/ 2004, cu modificarile si completarile ulterioare, prin care au fost desemnate structuri institutionale armonizate cu structurile comunitare specifice.

Fonduri Europene Pentru Livezile De Nuci

Prima plata intermediara nu poate fi efectuata decat In cazul In care statul membru furnizeaza Comisiei o descriere a modului de functionare a autoritatilor de gestionare, de certificare si de audit. SecNiunea A a Planului de afaceri, se va completa de catre solicitant pentru obNinerea sprijinului in cadrul Masurii 141, in situaNia in care solicitantul nu prevede obNinerea de sprijin nerambursabil prin Masura 121 ? Modernizarea exploataNiilor agricole”. Aici puteti consulta Strategia de Dezvoltare a comunei Mircesti, Judetul Iasi. Beneficiarul trebuie sa dovedeasca dreptul de proprietate asupra terenului pe care urmeaza sa realizeze investitia sau dreptul de folosinta pe o perioada de cel putin 10 ani. AXA PRIORITARA 5- Implementarea infrastructurii adecvate de prevenire a riscurilor naturale in zonele cele mai expuse la risc. Domeniul major de interventie 3. 4 – Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea si echiparea . si realizare de website- uri, in cadrul masurii 311. ompaniile de servicii energetice ( ESCO). Cresterea competitivitatii sectoarelor agro- alimentar si forestier, imbunatatirea mediului si a . Cresterea accesului la educatie de calitate prin dezvoltarea infrastructurii educationale si de formare, inclusiv fonduri europene pentru livezile de nuci pentru institutii culturale implicate Dezvoltarea infrastructurii pentru a asigura accesul la dezvoltarea si ingrijirea timpurie in toate comunitatile. conditiilor pentru intregrarea in sistemul european comun de vize – ceea ce presupune dotarea ambasadelor sau a consulatelor Romaniei din acest spatiu la standarde Schengen – fonduri si realizarea conditiilor necesare pentru cooperarea. RATIONALIZAREA GESTIUNII fonduri europene pentru tineri SI CONTROLULUI FINANCIAR fonduri nerambursabile Este necesar ca sistemul de gestiune si control sa gaseasca un echilibru intre costurile si riscurile implicate. Georgeta GHETE- DANAU, Director ? In cel mai scurt timp urmeaza sa se implementeze acest sistem si la nivelul fondurilor europene pentru agricultura si dezvoltare rurala. Laurentiu Dinu, country manager al companiei de consultanta Accredo Romania, spune ca argumente de tipul alocam fonduri catre masurile care ? merg bine? nu pot fi considerate serioase. Operatiunea – Crearea Centrelor Nationale de Informare si Promovare Turistica . din perspectiva asigurarii asistentei juridico- contractuale a beneficiarilor de finantare europeana. Pentru judetele Constanta, Tulcea, Braila si Galati vom realiza un studiu privind impactul asupra mediului salbatic, in special asupra pasarilor migratoare, produs de instalatiile eoliene. Liniile directoare pentru Coeziune au In vedere rolul politicii de coeziune In implementarea politicilor Uniunii Europene, coerente cu Agenda Lisabona. AXA PRIORITARA 1 Educatia si formarea profesionala in sprijinul cresterii economice si dezvoltarii societatii bazate pe cunoastere. 1. 1 Infrastructura rutiera de- a lungul Axei Prioritare nr. 7. utilizarea eficienta a instrumentelor specifice, imbunatatirea procesului de recrutare si implementarea unui sistem de gestionare a performantei bazat pe rezultate corelate cu un sistem de recompense adecvate. Comisia participa la monitorizarea programelor, angajeaza si plateste cheltuielile certificate si verifica sistemele de control instituite. in valoare de 170. 000 fonduri europene pentru livezile de nuci euro are ca obiective cresterea cunostintelor si deprinderilor in domeniul sanatatii si secutitatii la locul de munca. 4. cheltuielile aferente sistemului de irigatii in valoare de 250. 000 Euro.

Fonduri Nerambursabile Pentru Baze Sportive

5. este inregistrata in Registrul fermelor Registrul agricol. Cuv? ntul cheie al este utilizarea ? eficienta?. 10. Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura ( APIA) Ajutor specific acordat producatorilor de fonduri lapte de vaca din zonele defavorizate. Asistenta nerambursabila acordata Romaniei de Uniunea Europeana prin Programul Phare; Dezvoltarea capacitatii administrative, elaborarea si actualizarea procedurilor structurilor implicate In gestionarea instrumentelor structurale. CE finanteaza:
- reabilitarea si modernizarea infrastructurii de transport, educationala, de sanatate. diversificarea bazei de productie a tarii si minimalizarii riscurilor datorate excesivei dependente de anumite sectoare. achizitionarea de animale si dupa caz a cotei de productie. a) este societate comerciala cu raspundere limitata, care functioneaza pe durata nedeterminata, in conditiile prevazute de Legea nr. cresterea inteligenta, prin dezvoltarea unei economii bazate pe cunoastere si inovare. si a vizat urmatoarele obiective. este imediat cuantificabil utilizand indicatori financiari, uneori in cazul analizei publice pot exista considerente precum asigurarea bunurilor publice sau ratiuni de interes general ( scaderea gradului de poluare sau construirea de infrastructuri publice), care pot oferi argumente suficiente pentru implementarea unor proiecte a caror punere in opera nu ar fi sustinuta de piata?, afirma Laurentiu Dinu. Achizitionarea unui website de prezentare a companiei ONG- ului. c) Investitii in infrastructura la scara mica precum centrele de informare, amenajarea de marcaje turistice, etc. Lucrari de pregatire a terenului? care sunt sursele de finantare. Nu exista 100% fonduri europene, pentru orice fond trebuie sa venbiti si dvs cu o mica parte. Se preconizeaza ca, incep? nd din 2014, 20 de regiuni vor iesi din actualul obiectiv de ? convergenta? ( regiuni mai putin dezvoltate), ceea ce reflecta reusita politicii de coeziune. 3) pe teren intentionez sa dezvolt o livada, in principal prun, dar si ceva par si visin. Extinderea unei unitati existente pentru cresterea capacitatii de productie. o autoritate de gestionare ( autoritate publica sau organism de drept public sau privat national, regional sau local care gestioneaza programul operational); o autoritate de certificare ( autoritate sau organism public national, regional sau local care certifica situatia cheltuielilor si cererile de plata Inainte de a fi trimise Comisiei); o autoritate de audit ( autoritate sau organism public national, regional sau local desemnat pentru fiecare program operational si Insarcinat cu verificarea bunei fonduri europene pentru tineri functionari a sistemului de gestionare si de control). fonduri europene agricultura inclusiv transferurile la Instrumentul pentru Asistenta de Pre- Aderare – IPA si Instrumentul European fonduri nerambursabile pentru baze sportive de Vecinatate si Parteneriat – ENPI). Instruirea angajatilor cu fonduri europene nerambursabile ? In cadrul operatiunii 3. 1. 1. ce contine un dosar de finantare. In martie Ministerul Mediului si al Padurilor a semnat contractele de finantare pentru 3 proiecte fonduri nerambursabile pentru baze sportive de management integrat al deseurilor din Olt, Dambovita si Calarasi. Pescuitul in apele interioare. Documentele necesare intocmirii proiectului pentru masura 121 vor fi preluate de pe site- ul www. apdrp. ro. autoritatile publice locale. Experienta e mai importanta decat ceea ce va spune un horoscop.

Fonduri Nerambursabile Pentru Camine De Batrani

Ce parere aveti? BCR ? activitati de dezvoltare experimentala ( servicii de dezvoltare industriala). Mai jos va prezentam catalogul fondurilor europene nerambursabile valabile pentru anul 2011. Alocarea financiara Valoarea asistentei financiare nerambursabile este de maximum 4. 000. 000 lei. Achizitionarea de mijloace de transport specializate si utilaje reprezinta o cheltuiala eligibila, atat timp cat acestea deservesc in mod direct activitatile specifice desfasurate propuse fonduri europene agricultura prin proiect, iar necesitatea achizitionarii lor este justificata in Studiul de Fezabilitate fonduri nerambursabile pentru camine de batrani Memoriu justificativ ( vezi definitie ? mijloace de transport specializate? Proiecte CD de inalt nivel stiintific la care vor participa specialisti din strainatate Termenul de depunere a cererilor de finantare a expirat. Termenul limita de depunere al proiectelor este de 31 mai 2011. modernizare constructia centrelor de cogenerare. Din acest motiv, trebuie evidentiate foarte clar conexiunile si interconditionarile strategice Intre CSNR si PO. Aplicarea noului Regulamentul de Exceptari Generale ( General Block Exemption) pentru acordarea Ajutoarelor de Stat catre micro- intreprinderi. De exemplu, reabilitarea retelei feroviare de baza contine propuneri pentru sute de lucrari de remediere in diverse zone ( urbane sau rurale). Termen limita. parteneriat cu localitatile din comunele Aroneanu, Horlesti si localitati din judetul Timis. 211 ? Sprijin pentru Zona Montana Defavorizata”. adoptarea standardelor europene si internationale si certificarea sistemelor de management ( de calitate, de mediu etc). Char daca si anul acesta, inceputul anului scolar a prins unitatile de invatamant intr- o stare precara, doar cinci astfel de unitati au depus accesat fonduri europene. Dezvoltarea unui sector piscicol competitiv, modern si dinamic, bazat pe activitati durabile de pescuit si acvacultura care ia in considerare aspectele legate de protectia mediului, dezvoltarea sociala si bunastarea economica. actiuni pentru dezvoltarea de instrumente de e- Guvernare pentru intreprinderi si cetateni ( e- Guvernare 2. 0). Ghiduri si masuri. Verifica datele de lansare a fiecarei masuri in 2011 pe site- ul Finantare. ro Masura 312 – Sprijin pentru crearea si dezvoltarea de micro- intreprinderi
- data lansare estimativa. in calitate de beneficiar al proiectului ? Femei 2010?, cofinantat din Fondul Social European, va invita sa participati in data de 2 iunie 2011, orele 12. 00, in Sala Mare a fonduri Institutiei Prefectului, municipiul Braila, Piata Independentei, nr. 1, la conferinta de lansare a proiectului. Acest for promoveaza parteneriatul si elaborarea documentelor programatice, respectiv Acordul de fonduri nerambursabile pentru camine de batrani Parteneriat si programele subsecvente. Fondul de Coeziune ( FC): infrastructura mare de transport si mediu. Pentru obtinerea acestui certificat solicitantul trebuie sa depuna la Autoritatile administratiei publice locale o cerere intocmita in conformitate cu modelul prezentat in Anexa 15 a Ordinului nr. 2052bis 1528 2006, in care acesta trebuie sa fonduri europene pentru tineri solicite si eliberarea Anexei mentionate anterior. Pe l? nga conditionalitatile ex post mentionate mai sus, Comisia propune introducerea, ca o optiune, a unui tip specific de operatiune, denumita planul comun de actiune. Obiectivele fondurilor trebuie fie axate pe prioritatile Uniunii Europene In materie de promovare a competitivitatii si de creare de locuri de munca ( Strategia de la Lisabona). 44 2008 cu completarile  i modificarile ulterioare nu pot solicita sprijin nerambursabil ca persoana fizica neautorizata. Gestionarea financiara este mai flexibila.

Fonduri Europene Dezvoltarea Microintreprinderilor

Aceasta comuna se invecineaza la nord- comunele Halaucesti si Alexandru Ioan Cuza, la est- comuna Rachiteni, la sud- judetul Neamt, la vest- judetul Neamt si comuna Halaucesti. Masura 313 ? Incurajarea activitatilor turistice? 1 2005 privind organizarea si functionarea cooperatiei. Masura 122 – Imbunatatirea valorii economice a padurii – verifica data lansarii pe site- ul Finantare. ro Masura 123 – Cresterea valorii adaugate a produselor agricole si forestiere. 1. 3 Infrastructura navala de- a lungul Axei Prioritare nr. 18. In consecinta, consideram ca nu se poate realiza o incadrare a ansamblului format din cap tractor si semiremorca basculabila, in definitia mijloacelor de transport specializate. Bucuresti ? Proiectul va fi finantat din fonduri structurale pe Axa III ? Reabilitarea modernizarea dezvoltarea si echiparea infrastructurii educationale preuniversitare, universitare si a infrastructurii pentru formare profesionala continua?, suma nerambursabila din partea Uniunii Europene fiind 10. 800. 000 de lei, iar valoarea totala a proiectului de 13. 000. 000 de lei. Persoanele fizice pot desfasura activitati economice si se pot inregistra si autoriza in conformitate cu prevederile Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. Proiectul de buget include, de asemenea, a treia reducere de 1% a personalului in trei ani. Poli de dezvoltare urbana – cerere de proiecte cu depunere continua, pana la epuizarea bugetului. in calitate de beneficiar al proiectului ? Femei 2010?, cofinantat din Fondul Social European, va invita sa participati in data de 2 iunie 2011, orele 12. 00, in Sala Mare a Institutiei Prefectului, municipiul Braila, Piata Independentei, nr. 1, la conferinta de lansare a proiectului. Ajutorul Comunitar nu poate Inlocui cheltuieli structurale publice sau altele fonduri europene echivalente ale Statelor Membre. adoptarea standardelor europene si internationale si certificarea sistemelor de management ( de calitate, de mediu etc). Schimbarile fac referinta in special la restructurarea fermelor mici si mijlocii, cu scopul cresterii nivelului de viabilitate fonduri europene pentru tineri si de orientare catre piata, data fiind ponderea mare de ferme mici si fermieri in v? rsta. In cadrul pensiunilor agroturistice trebuie sa se desfasoare cel putin o activitate legata de agricultura, cresterea animalelor, cultivarea a diferite tipuri de plante, livezi de pomi fructiferi, fonduri europene dezvoltarea microintreprinderilor etc. 457/ 2008. AXA PRIORITARA 2 ? Unii sunt bine intentionati, dar nu au banii necesari. Orientarile Strategice pentru Coeziune economica, sociala si teritoriala reprezinta un cadru general unitar pentru toate Statele Membre In vederea pregatirii documentelor programatice pentru FSC pentru perioada 2007- 2013 ( Cadrul Strategic National de Referinta si Programele Operationale). Achizitionarea de bunuri intangibile, cum ar fi software, brevete, licente, know- how sau solutii tehnice nebrevetate. intreprinderile care pot exercita influenta asupra unui astfel de organism, de exemplu prin calitatea lor de actionari sau membri ai organismului, nu trebuie sa se bucure de acces preferential la capacitatile de cercetare ale organismului in cauza sau la rezultatele cercetarilor acestuia. cooperative agricole constituite conform Legii nr. Spitalul Judetean Dambovita, Spitalul Judetean de Urgenta Valcea, Spitalul Judetean de Urgenta Zalau, Spitalul Judetean de Urgenta ? Dr. 1974 2006, vor fi sustinute costurile generale legate de intocmirea proiectului precum taxe pentru arhitecti, ingineri si consultanta, Studii de Fezabilitate Memorii justificative, taxe pentru eliberarea certificatelor, avizelor si autorizatiilor necesare implementarii proiectelor, asa cum sunt ele mentionate in legislatia nationala, achizitia de patente si licente, in limita a 10% din. Obiective specifice. Cel de al 3- lea pas consta in primirea materialelor informative, date despre eligibilitatea investitiei preconizate fonduri europene dezvoltarea microintreprinderilor precum si documentatia detaliata despre modul in care trebuie intocmit proiectul. H. G. construirea unei statii de sortare si a uneia de compostare in comuna Ciocanesti. Programe de sprijin financiar- bancar in favoarea proiectelor de investitii IMM. Bun. Diversificarea productiei in functie de cerintele pietei si introducerea de noi produse. este inregistrata in Registrul fermelor si Registrul agricol.

Fonduri Europene Nerambursabile Acte Necesare

Proiectul initiat de Ministerul Agriculturii prevede ca este interzisa acordarea unui avans catre un beneficiar POP care a beneficiat anterior de avans si pe care nu l- a justificat sau de la care nu a fost recuperat in termenele stabilite de regulamentele europene aplicabile. Solicitanti eligibili. Sprijinirea membrilor grupurilor de producatori fonduri europene sau ai altor forme asociative in vederea incurajarii fenomenului de asociere. Modernizarea infrastructurii de acces la zonele turistice cu potential demonstrat ale judetului Buzau, beneficiar Parteneriat UAT CJ Buzau- UAT Comuna Mereni. Comisia europeana intrerupe platile din cadrul Axei 2 POR. Programul de Dezvoltare Rurala va continua sa fie finantat in mod consistent pentru ca este esential in anumite tari, cum este cazul si Romaniei, ca dincolo de subventiile care se acorda producatorilor, sa se acorde un sprijin financiar pentru investitiile in modernizare, modernizare- retehnologizare, samd. Organizarea unor instrumente de conciliere a vietii profesionale cu cea de familie, prin furnizarea de servicii de ingrijire a persoanelor dependente si prin crearea ? bancilor de timp?. 31 octombrie 2011. Astfel, fonduri europene nerambursabile acte necesare pana in acest moment, au fost depuse 5. 413 cereri de finantare, dintre care au fost contractate pana acum 2. 783 de proiecte. achizitionarea de mijloace de transport specifice pentru transportul pestelui viu, pestelui proaspat, a produselor rezultate in fonduri europene pentru tineri urma procesarii si aprovizionarea cu materii prime, care sa fie folosite numai fonduri europene agricultura in interes propriu. Incurajarea activitatilor turistice. construirea de noi ferme. In domeniul serviciilor sau in domeniul de productie?. Procentul de co- finantare poate sa varieze Intre 0 % si 75 % din cheltuielile eligibile, In functie de Program Operational, Domeniu de Interventie, Operatiune, Masura si Beneficiar. Microintreprinderile se incadreaza in categoria intreprinderilor mici. Implementarea proiectelor de cooperare. Implementarea politicii de coeziune la nivelul Uniunii Europene presupune reducerea decalajelor existente Intre regiuni In termeni de productie, productivitate si ocupare. Operationalizarea noului program Erasmus pentru Tineri Intreprinzatori. Incep? nd cu anul 2008, Uniunea Europeana a fost puternic afectata de criza financiara, transformata rapid intr- o criza economica globala cu largi implicatii sociale si care a eclipsat efectele benefice aduse de Strategia Lisabona pentru crestere fonduri europene nerambursabile acte necesare economica si locuri de munca. verifica data lansarii pe site- ul Finantare. ro. Transmit AM POR cererile de plata verificate. Se modifica si perioada de control la fata locului, respectiv pana la data de 15 noiembrie 2010. Principalul obiectiv al Fondului European de Dezvoltare Regionala este de a asigura asistenta financiara In scopul corectarii principalelor decalaje Intre nivelurile de dezvoltare a diferitelor regiuni. Costurile generale ale proiectului, conform articolului nr. Pana acum m- am cam codit sa cumpar terenul in ideea ca daca nu am fonduri sa si dezvolt ceva, degeaba iau acel teren. Noul program va avea un buget total de 42 milioane de euro, din care in prima sesiune de depunere vor fi disponibile 12 milioane de euro. Programul Operational Regional Axa prioritata 4 ? Apdrp. ro a publicat astazi lista proiectelor finantate pe masura 322 din sesiunea SESIUNEA NR. Dezvoltarea e- economiei Operatiunea 1. Pentru Romania in perioada 2007- 2013 au fost alocati 9, 67 de miliare de euro bani europeni in cadrul PNDR. 44 16 aprilie 2008). sunt persoane juridice conform legislatiei in vigoare. Orientarea integrata 8. in cazul in care o cerere de finantare este considerata neacceptabila de Raportul Comitetului de Evaluare, directorul DP elaboreaza o nota de respingere . Dezvoltarea si sau marketingul serviciilor turistice legate de turismul rural ? 2. 550. 000 euro. Cresterea productivitatii Intreprinderilor romanesti pentru reducerea decalajelor fata de productivitatea medie la nivelul Uniunii Europene.

Fonduri Nerambursabile Ovine

Obiectivul principal al Strategiei Lisabona, respectiv acela de a transforma Uniunea In cea mai competitiva si dinamica economie din lume pana In anul 2010, a fost reformulat In anul 2005, cu ocazia efectuarii evaluarii pe termen mediu a Strategiei. Daca mergi in scoli si Primarii si le explicit oamenilor care lucreaza acolo ce tip de fonduri pot accesa, ce conditii trebuie sa indeplineasca pentru aceasta, atunci numarul proiectelor pregatite si contractate ar putea creste?, puncteaza Emanuel Rauta. Fondul social european are rolul de a spori oportunitatile de ocupare a fortei de munca, de a promova educatia si invatarea pe tot parcursul vietii. Pentru a veni In Intampinarea problemelor cu care se confrunta Uniunea Europeana, statele membre ale Uniunii Europene au lansat cu prilejul Consiliul European din 23- 24 martie 2000, Strategia Lisabona. Imbunatatirea managementului exploatatiilor agricole prin reinnoirea generatiei sefilor acestora, fara cresterea populatiei active ocupate in agricultura. Masura 112 ? Instalarea tinerilor fonduri nerambursabile fermieri? si a vizat urmatoarele obiective. Diversificarea retelelor de interconectare In vederea cresterii securitatii furnizarii energiei. Pentru acest program se estimeaza un buget pentru cel putin 4000 de beneficiari pentru anul 2011, urmand ca pentru anul 2012, 2013 numarul beneficiarilor sa se tripleze. Calificari europene ( strategice). Primarul Iuliu Ilyes a declarat miercuri, in cadrul unei conferinte de presa, ca a semnat contractul de finantare pentru proiectul ? Reabilitarea si modernizarea Colegiului National ? Ioan Slavici? Axa prioritara 3: Tehnologia informatiei si comunicatiilor pentru sectoarele privat si public Domeniul major de interventie 3. 1 – Sustinerea utilizarii tehnologiei informatiei Operatiunea 1: Sprijinirea accesului la broadband si la serviciile conexe Proiectele se depun in perioada 20 decembrie 2010- 29 iulie 2011. se incadreaza in Axa III ? Masura 142 – Infiintarea grupurilor de producatori. Conform noului calendar, in 2011 nu se vor mai lansa urmatoarele linii de granturi. In contextul actual, aceasta presupune acordarea unei fonduri nerambursabile ovine ponderi crescute modurilor cu o mai mare eficienta energetica precum transportul feroviar si transportul naval in cadrul evaluarii generale a proiectelor si programelor. Codul european de conduita privind parteneriatul). potentiali poli de crestere. In cadrul acestei masuri se pot finanta urmatoarele activitati. Planuri integrate de dezvoltare urbana implementate prin proiecte din urmatoarele domenii. Societate comerciala cu capital privat ( infiintata in baza Legii nr. Principalele caracteristici ale viitorului proces de programare. In cadrul ghidului solicitantului pentru masura 112 exista o lista cu pomi pentru care se acorda un punctaj mai fonduri europene pentru tineri mare. Fondurile Structurale si de Coeziune ( FSC), sau Instrumentele Structurale, sunt instrumentele financiare prin care Uniunea Europeana actioneaza pentru eliminarea disparitatilor economice si sociale Intre regiuni, In scopul realizarii coeziunii economice si sociale. Furnizarea de programe de formare profesionala, finalizate cu obtinerea de fonduri nerambursabile ovine certificate oficiale recunoscute la nivel national care atesta dobandirea de competente profesionale pentru ocupatia de operator introducere, prelucrare si validare date Creare de egalitate de sanse la oportunitati de angajare, cresterea competitivitatii, mobilitatii, nivelului de educatie, increderii in sine Instruire in tehnici de cautare a unui loc fonduri europene de munca. In cererea de finantare devizul totalizator are erori de calcul, cineva s- a grabit cu aceste formule si dupa ce introduc toate sumele din devizul general imi trece totalul de 2 ori suma devizului, suma totala e trecuta si la cheltuieli eligibile si neeligibile . Cabinete veterinare. Acestea sunt stabilite pentru fiecare Program Operational.

Fonduri Europene Afaceri Online

Investitii in procesare si marketing – APEL DESCHISAXA 3. 2. 1. Investitii productive in acvacultura ? Programe doctorale mai fonduri europene afaceri online bune ( granturi). 1- 29 aprilie 2011. detine sau se angajeaza sa dobandeasca2 competente si calificari profesionale in raport cu activitatea pe care urmeaza sa o desfasoare. AXA PRIORITARA 3 ? Achizitionarea de ansambluri formate din cap tractor si semiremorca basculanta, in cadrul codului CAEN 4312 ? ,, Lucrari de pregatire a terenului? pentru realizarea de activitati de indepartare a deseurilor fonduri nerambursabile rezultate din in urma curatirii terenului, reprezinta o cheltuiala eligibila prin intermediul Masurii 312 ,, Sprijin pentru crearea si dezvoltarea de microintreprinderi? ?. Aplicarea noului Regulamentul de Exceptari Generale ( General Block Exemption) pentru acordarea Ajutoarelor de Stat catre micro- intreprinderi. Fondul European pentru Pescuit contribuie sub mai multe aspecte la implementarea Politicii Comune de Pescuit in Rom? nia si a unei strategii specifice, care a fost dezvoltata pornind de la strategia propusa in Planul National Strategic. Pe toata durata contractului, toate criteriile de eligibilitate si selectie asumate in cererea de finantare vor trebui respectate. februarie 2011 Axa prioritara 7. Ferma de semi- subzistenNa a PF Ionescu Vasile, comuna. Fonduri europene nerambursabile alocate in cadrul O 1. 1. 1. A1 pentru IMM- uri. 8 din Ordonanta Guvernului nr. Promovarea si punerea in valoare a patrimoniului peisager si a celui construit. 4. 3. 1 Functionarea Grupurilor de Actiune Locala, dobandirea de competente si animarea teritoriului. Energie eficienta si durabila ( Imbunatatirea eficientei energetice si dezvoltarea durabila a sistemului energetic din punct de vedere al mediului). ca acordul cu FMI, Comisia Europeana si Banca Mondiala a fost extrem de benefic pentru Romania. strategice). Se va continua investitiile in agricultura 2013- 2020. strategia va Imbunatati managementul In sectorul public. Ordinea in care vi se cere sa va prezentati proiectul va poate conduce adesea pe o pista falsa. 1. 2. 3. operatorii economici din sectorul energetic. In ianuarie a inceput implementarea unui proiect pe educatie in comuna Dumesti, judetul Iasi. Dezvoltarea infrastructurii de cercetare publice si private, at? t ca parte din clustere existente/ emergente, centre de excelenta si alte tipuri de structuri de cercetare ( nationale / regionale / europene) si in domenii specifice identificate ca prioritare, pe baza existentei unui potential si/ sau a unui avantaj competitiv, cum ar fi sanatatea. Inegalitatea de sanse duce la excluderea sociala a categoriilor vulnerabile, cum ar fi femeile, persoanele cu dizabilitati si etnia roma. Programul de Dezvoltare Rurala va continua sa fie finantat in mod consistent pentru ca este esential in anumite tari, cum este cazul si Romaniei, ca dincolo de subventiile care se acorda producatorilor, sa se acorde un sprijin financiar pentru investitiile in modernizare, modernizare- retehnologizare, samd. cheltuielile aferente fonduri europene afaceri online producerii energiei regenerabile sunt in valoare de 7. 000 Euro. Acest fenomen este si mai pregnant atunci cand se compara nivelul de dezvoltare al regiunii Bucuresti? Ilfov cu restul tarii. 1083/ 2006 fonduri europene pentru tineri si art. cererea de finantare, bugetul proiectului ( uneori inclus in formularul cererii de finantare), matricea logica a proiectului ( uneori), CV- uri ale persoanelor care vor lucra in activitatile din proiect, documente doveditoare ale statutului juridic al solicitantului si partenerilor, anexe facultative ( date statistice, grafice, studii, elemente ale unor strategii aflate in derulare sau in proiect, rezultate ale altor activitati relevante pentru proiect ? in general, informatii care pot fi utilizate ca argumente pentru proiect). Acest program este finantat din Fondurile Structurale ale Uniunii Europene ? Fondul European de Dezvoltare Regionala ( FEDR). Acest program va sprijini statele membre din UE pentru a atinge obiectivul pana in 2020 privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de sere cu 20% fonduri precum si cresterea utilizarii energiei regenerabile cu 30 de procente.